Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

Έτσι θα γίνονται οι προσλήψεις στη ΔΕΗ - σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Diorismos.gr
Έτσι θα γίνονται οι προσλήψεις στη ΔΕΗ - σε διαβούλευση το νομοσχέδιο
Έτσι θα γίνονται οι προσλήψεις στη ΔΕΗ - σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Τέθηκε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον τίτλο: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 23.00 εδώ.

Στο νομοσχέδιο περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες για τις προσλήψεις προσωπικού αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 03 - Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τη ΔΕΗ ΑΕ και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία καθορίζονται:
α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.
β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.
δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.
ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων και σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ Α.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα προσληπτέων.

3. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α 40), των παρ. 20 α, 21 και 22 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (Α 54), των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (Α 66), της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (Α 218), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 2839/2000 (Α 196).

Άρθρο 04 - Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και οι αμοιβές των στελεχών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αμοιβές της παρούσας παραγράφου δεν διατηρούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών που δύνανται να καλύπτονται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 20% του συνόλου των σήμερα υπηρετούντων διευθυντικών στελεχών της ίδια βαθμίδας.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4354/2015 (A΄176) δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της εταιρείας που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος.

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 1, οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ Α.Ε. γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

4. Στη ΔΕΗ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την εξαίρεση της παρ. 7 του άρθρου 6 ν. 2244/1994 (Α΄ 168).

5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 και των παρ. 2 και 3, του άρθρου 9 του ν. 2941/2001 (Α΄201).


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
Υπογράφτηκε η ΚΥΑ για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προκηρύξεων 3Κ/2019 και 2Ε/2019
Στελέχωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020 για 2.909 θέσεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι»
Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Ε/2020
ΟΑΕΔ: Ενισχύεται το πρόγραμμα επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας
Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 594 θέσεις εργασίας σε διάφορους φορείς