Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

Ξεκινάει ο Β κύκλος ενιαίου συστήματος κινητικότητας στο δημόσιο

Diorismos.gr
Ξεκινάει ο Β κύκλος ενιαίου συστήματος κινητικότητας στο δημόσιο
Ξεκινάει ο Β κύκλος ενιαίου συστήματος κινητικότητας στο δημόσιο

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και οδηγίες για την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου κινητικότητας εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγρκότησης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αναφορικά με την αποστολή αιτημάτων φορέων για κάλυψη θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη αλλά και τα αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως και τις 5-12-2017 ισχύουν τα εξής:

I. Αποστολή αιτημάτων φορέων για κάλυψη θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει:

Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτι-μώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.

Η αποστολή των αιτημάτων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση να γίνει άμεσα. Επισημαίνεται ότι όπως είναι γνωστό, προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, όπου απαιτείται, και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Τα αιτήματα για μετάταξη συνοδεύονται απαραίτητα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων ή μετατάξεων. Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση, για την οποία δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, οφείλουν απαραίτητα να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.

Επισημαίνεται ότι θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη. Επίσης, θέσεις ή ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετάταξης ή απόσπασης με τις ισχύουσες έως την έναρξη του ΕΣΚ διατάξεις καθώς και στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του ΕΣΚ δεν δύνανται να συμπεριληφθούν ως αιτήματα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο.

II. Αναφορικά με τα αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως και τις 5-12-2017:

Α. Ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων υποδοχής:

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων υποδοχής οφείλουν να συγκροτήσουν άμεσα τα τριμελή όργανα του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4440/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών υποδοχής οφείλουν να αναζητήσουν άμεσα τις απαραίτητες σε κάθε περίπτωση βεβαιώσεις από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών προέλευσης των αιτούντων υπαλλήλων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 4440/2016 για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου 2017, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στους ΟΤΑ α΄ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.

Διευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις ποσοστού κάλυψης θέσεων πρέπει να αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο και κατηγορία που ανήκει ο υπάλληλος, για παράδειγμα κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, κλάδος ΤΕ Πληροφορικής.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4440/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση, οι Δ/νσεις Διοικητικού των υπηρεσιών υποδοχής οφείλουν να αναζητήσουν άμεσα από τις υπηρεσίες προέλευσης είτε το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων, είτε ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. τίτλοι σπουδών, εκθέσεις αξιολόγησης), είτε σχετικές βεβαιώσεις έτσι ώστε να αποδεικνύονται με ασφαλή τρόπο τα στοιχεία βάσει των οποίων θα διαμορφώσει την κρίση του το αρμόδιο όργανο επιλογής.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Διοικητικού οφείλουν να προωθήσουν άμεσα για υπογραφή τις πράξεις μετάταξης ή απόσπασης που εκδίδονται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής.

Β. Ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης:

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης οφείλουν να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 4440/2016 για τους υπαλλήλους για τους οποίους θα ζητηθούν από τις υπηρεσίες υποδοχής.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης οφείλουν να παρέχουν άμεσα τα απαιτούμενα στοιχεία των υπαλλήλων για τους οποίους θα ζητηθούν, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, π.χ. σε ψηφιοποιημένη μορφή ή σε ακριβή αντίγραφα. Επισημαίνεται ότι από τις διατάξεις του ν.4440/2016 γίνεται σαφές ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η σύντομη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο άρθρο 4 παρ. 2β του ν. 4440/2016 αναφέρεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι η συμπλήρωση διετίας α) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης β) και από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση. Ο χρόνος συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη απόσπαση άρχεται από την επομένη της λήξης της προηγούμενης απόσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 11 του ν. 4440/2016.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
Τα προσόντα και η προθεσμίες για τις προσλήψεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ ΑΕ
Στο Τυπογραφείο η προκήρυξη 1ΠΔ/2018 - οι θέσεις ανά ειδικότητα
Πρόσληψη 130 ατόμων για το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Προσωρινοί πίνακες ΟΑΕΔ για 2.082 θέσεις σε Κέντρα Υποδοχής και ΤΟΣΚΕΔΠ
Προκήρυξη για 56 θέσεις Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Παράταση αιτήσεων στο πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 πτυχιούχων
Προπληρωμή των επιδομάτων Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ