Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Βήμα  

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση για 208 δικαιολογητικά

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο σειράς αντιγραφειοκρατικών μέτρων που αφορούν την καθημερινή επαφή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και την μεγαλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, θεσμοθετήθηκε, με το ν. 3242/2004, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αποτελεί μία καινοτόμο δράση που στόχο έχει τόσο τον περιορισμό των περιπτώσεων όπου ο πολίτης φέρει την υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης όσο και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής του σε αυτές.

Ο πολίτης δεν θα υποβάλλει πλέον στη Δημόσια Διοίκηση (208) διακόσια οκτώ πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένων και των 6 που δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα (επισυνάπτεται η σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος), για μία σειρά διαδικασιών από τις συνηθέστερες της καθημερινότητας του πολίτη. Αντ' αυτού, οι δημόσιες υπηρεσίες που εκδίδουν την τελική διοικητική πράξη οφείλουν ν' αναζητούν υπηρεσιακά τα 208 αυτά δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά. Με τον τρόπο αυτόν ο πολίτης δαπανά λιγότερο χρόνο, προκειμένου να ολοκληρώσει μια διοικητική διαδικασία και μάλιστα με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, δεδομένου ότι απευθύνεται μόνον στην υπηρεσία που εκδίδει την τελική διοικητική πράξη.

Κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 έχουν εκδοθεί ήδη οκτώ κοινές αποφάσεις του Υπουργού και του αρμόδιου Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, με τις οποίες εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών διακόσια οκτώ (208) δικαιολογητικά.

Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, η φορολογική ενημερότητα, βεβαιώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πιστοποιητικά από 17 ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Ν.Α.Τ. κλπ.), πιστοποιητικά σπουδών, είναι μερικά από τα 208 πιστοποιητικά που πλέον δεν προσκομίζονται από τον πολίτη, αλλ' αναζητούνται υπηρεσιακά από τις Υπηρεσίες. Πλήρης κατάλογος επισυνάπτεται.
Ωστόσο, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών δεν αφορά μόνο τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αρκετά πιστοποιητικά, αρμοδιότητας ιδίως του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναζητούνται υπηρεσιακώς. Συνεπώς, εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και χρήμα και για τις επιχειρήσεις και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά τους.

Επιπλέον, με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006, προβλέπεται η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, τα οποία επίσης καθορίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, χωρίς ν' απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του πολίτη. Και αυτό γιατί παρατηρήθηκε στην πράξη ότι ορισμένες υπηρεσίες προέτρεπαν τους πολίτες να αναζητήσουν οι ίδιοι τα δικαιολογητικά αυτά, χωρίς καν σε πολλές περιπτώσεις να τους ενημερώνουν για τη δυνατότητα της αυτεπάγγελτης αναζήτησής τους. Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ από 1.9.2006 με 11 έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αναζητούνται, υποχρεωτικά, αυτεπαγγέλτως από τις Υπηρεσίες.

ΤΑ 208 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

1. Πιστοποιητικό γέννησης
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων
4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
5. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης
9. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
10. Πιστοποιητικό περί μη τέλεσης υπό εκκαθάριση
11. Πιστοποιητικό περί μη τέλεσης υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
12. Πιστοποιητικό περί μη τέλεσης υπό αναγκαστική διαχείριση
13. Πιστοποιητικό περί μη τέλεσης υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
14. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
15. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
16. Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου
17. Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου
18. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
19. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

20. Βεβαίωση προϋπηρεσίας πρώην μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών, πρώην πολιτικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και πρώην εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
21. Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχων του Δημοσίου ή όχι (πρώην στελεχών Λιμενικού Σώματος και πολιτικών υπαλλήλων
22. Βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου μισθοδοσίας
23. Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας
24. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον Οίκο Ναύτου
25. Βεβαίωση διαγραφής από τον Οίκο Ναύτου
26. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

27. Βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης για την Εφορία
28. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (για τους αρχηγούς εκμεταλλεύσεων και για τα μέλη-αγρότες)
29. Βεβαίωση απόσταξης σταφυλιών
30. Βεβαίωση της ιδιότητας νεοεισερχομένου Νέου Γεωργού, Γεωργού (αφορά όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών και δεν έχει παρέλθει 10ετία από την ένταξή τους καθώς και όσους έχουν ενταχθεί με Σχέδιο βελτίωσης και δεν έχει παρέλθει 5ετία)
31. Βεβαίωση συμμετοχής στο Ο.Σ.Δ.Ε. Εκτάσεις
32. Βεβαίωση για το ποσό επιδότησης της τελευταίας χρονιάς (αιγοπρόβατα)
33. Βεβαίωση για το ποσό επιδότησης της τελευταίας πενταετίας (αιγοπρόβατα)
34. Βεβαίωση για το ποσό οικονομικής ενίσχυσης (ελαιόλαδο)
35. Βεβαίωση εγγραφής στο σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ελαιόλαδο)
36. Βεβαιώσεις σχετικές με τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων τροφίμων
37. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για μόνιμο, εποχικό και πρακτικής άσκησης προσωπικό
38. Βεβαιώσεις αποδοχών μονίμου, εποχικού και πρακτικής άσκησης προσωπικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

39. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
40. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

41. Βεβαίωση περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης, μη λύσης και θέσης σε εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρίας.
42. Βεβαίωση ότι οι μετοχές Ανώνυμης Εταιρίας είναι ονομαστικές.
43. Βεβαίωση περί της σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας και της καταχώρησής της στο Μητρώο Α.Ε.
44. Βεβαίωση περί σκοπού Ανώνυμης Εταιρίας και περί του ύψους του μετοχικού της κεφαλαίου.
45. Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας.
46. Βεβαίωση για την εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρίας.
47. Βεβαίωση αριθμού Ι.Χ. βυτιοφόρων οχημάτων που δικαιούται να κατέχει εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών.
48. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών.
49. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά).
50. Βεβαίωση αποδοχών υπαλλήλου (Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά).
51. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ για θεώρηση βιβλίων-στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
52. Βεβαίωση σχετικά με την καταβολή των οικονομικών εισφορών-ένσημα στο ΙΚΑ.
53. Βεβαίωση σχετικά με τη καταβολή κρατήσεων υπέρ της Εργατικής Εστίας.
54. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ για μεταβίβαση αυτοκινήτου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
55. Βεβαίωση περί κατοχής ή μη αδείας (επαγγελματικής ή παραγωγικής) Λαϊκών Αγορών δικαιοδοσίας του Οργανισμού λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

IΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -ΕΤΑΜ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

56. Βεβαίωση μη απογραφής.
57. Βεβαίωση ημερομηνίας απογραφής στο Ίδρυμα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.)

58. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.
59. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.
60. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
61. Βεβαίωση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση.
62. Βεβαίωση για το ύψος των χορηγούμενων μηνιαίων συνταξιοδοτικών
παροχών.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. ΟΤΕ)

63. Βεβαίωση ποσού κύριας σύνταξης.
64. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.
65. Βεβαίωση καταβολής ή μη επιδομάτων.
66. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.
67. Βεβαίωση διαγραφής.
68. Βεβαίωση διαγραφής μέλους οικογένειας ασφαλισμένου.
69. Βεβαίωση ημερομισθίων ασφαλισμένου για χορήγηση δανείου από τον Ο.Ε.Κ.
70. Βεβαίωση ποσού επικουρικής σύνταξης από τον ΕΛΕΑ.
71. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη από τον ΕΛΕΑ.
72. Βεβαίωση χρόνου επικουρικής ασφάλισης.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ.)
α) Δ/νση Συντάξεων - Πρόνοιας

73. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.
74. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη (γήρατος, θανάτου, ανικανότητας).
75. Βεβαίωση χορήγησης επιδομάτων ή μη και εξόδων κηδείας.
76. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης.
77. Βεβαίωση ποσού σύνταξης.

β) Δ/νση Ασθένειας

78. Βεβαίωση υπαγωγής στην περίθαλψη του Ταμείου για τον ασφαλισμένο και προστατευόμενα μέλη του.
79. Βεβαίωση διαγραφής από την περίθαλψη του Ταμείου για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του.

γ) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

80. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
81. Βεβαίωση μη οφειλής για τους ελεύθερους επαγγελματίες
82. Ετήσια βεβαίωση καταβολής εισφορών, μέσω τραπεζών, για τη χρησιμοποίησή της στις Δ.Ο.Υ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

83. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.
84. Βεβαίωση μηνιαίας επικουρικής σύνταξης.
85. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
86. Βεβαίωση διαδοχικής ασφάλισης.
87. Βεβαίωση υπολοίπου οφειλής δανείου.
88. Βεβαίωση για φορολογική χρήση.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Ξ.Υ.)

89. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας στο Τ.Α.Ξ.Υ.
90. Βεβαίωση διαγραφής από το Τ.Α.Ξ.Υ.
91. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την εφορία, διάρκειας ισχύος ενός έτους για την θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
92. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ισχύος τριών μηνών, για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο Τ.Α.Ξ.Υ. για τις Τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες κ.λ.π.
93. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ισχύος ενός μηνός, για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους στο Τ.Α.Ξ.Υ. για τις Τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες κ.λ.π.
94. Βεβαίωση οφειλής μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής τους για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που οφείλουν.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Ν.Π.Υ.)

95. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.
96. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.
97. Βεβαίωση ποσού σύνταξης.

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ)

98. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.
99. Χορήγηση αριθμού μητρώου του ασφαλισμένου στο Ταμείο.
100. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ.)

101. Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας και πρόνοιας.
102. Βεβαίωση ασφάλισης για κύρια σύνταξη.
103. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.
104. Βεβαίωση ποσού σύνταξης.
105. Βεβαίωση διαγραφής από το Ταμείο.
106. Βεβαίωση προϋπηρεσίας τέως υπαλλήλου του Ταμείου.
107. Δελτίο διαδοχικής ασφάλισης.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

108. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για τους εν ενεργεία υπαλλήλους των Δήμων,
Κοινοτήτων, υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. των ΟΤΑ.
109. Βεβαίωση συνταξιοδότησης για τους βοηθηματούχους του Ταμείου.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Π.Δ.Θ)

110. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
111. Βεβαίωση ασφάλισης .
112. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
113. Βεβαίωση για διαφορά εξόδων νοσηλείας για φορολογική χρήση.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Τ.Π.Δ.Π)

114. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη ασφάλισης στο κλάδο ασθένειας και πρόνοιας του Ταμείου
115. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Η.Ε)

116. Βεβαίωση ποσού σύνταξης.
117. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ»

118. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.
119. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.
120. Βεβαίωση ποσού σύνταξης.
121. Βεβαίωση ασφάλισης ή διακοπής ασφάλισης εξαρτωμένων μελών.
122. Βεβαίωση ποσοστού ανικανότητας.
123. Βεβαίωση ποσού χορηγηθέντων δανείων.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

124. Βεβαίωση υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του Ταμείου, βάσει της εκδοθείσας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
125. Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε)

126. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον κλάδο ασθένειας.
127. Βεβαίωση οικονομικής ενίσχυσης σε ασφαλισμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (επίδομα συμπαράστασης).

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ)

128. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
129. Βεβαίωση ποσού σύνταξης .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
130. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και Βεβαίωση αποδοχών των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
131. Βεβαίωση για την ισοτιμία τίτλων σπουδών τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
132. Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
133. Βεβαίωση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

134. Βεβαίωση Πανελλήνιας σχολικής νίκης (1ης, 2ης, 3ης ...) ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, ... 8ης).

Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων Δημόσιας Γενικής Εκπ/σης πλην Δημοτικής και Μέσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

135. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, Βεβαίωση προϋπηρεσίας των διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Γυμναστηρίου “Ο. Ι. Φωκιανός”.
136. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, Βεβαίωση προϋπηρεσίας των διοικητικών υπαλλήλων του Δημόσιου - Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής (Δ.Π.Π.Γ.Κ.).
137. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, Βεβαίωση προϋπηρεσίας των διοικητικών υπαλλήλων των Επιτροπών Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας των Δ/νσεων Π.Ε της Χώρας (Ε.Μ.Κ.Φ.).

Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

138. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης.
139. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών καθηγητών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Διεύθυνση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

140. Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
141. Γνήσιο αντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

142. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων Δημόσιων Βιβλιοθηκών.
143. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες).
144. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων του καταργηθέντος Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (Κ.Ε.Μ.Δ.)
145. Βεβαίωση αποδοχών υπαλλήλων του καταργηθέντος Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. (Κ.Ε.Μ.Δ.).

Γραφείο Ολυμπιακής Παιδείας της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

146. Βεβαίωση συμμετοχής σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια Ολυμπιακής Παιδείας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
147. Βεβαίωση συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας.

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

148. Βεβαίωση αποδοχών σχολικών συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
149. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σχολικών συμβούλων και διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
150. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών σχολικών συμβούλων και διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

151. Βεβαίωση μηνιαίων και κάθε είδους αποδοχών για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
152. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές, ωρομισθίους εκπαιδευτικούς στην Ιδιωτική Εκπαίδευση).
153. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
154. Βεβαίωση υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
155. Βεβαίωση συνολικής υπηρεσίας υπαλλήλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
156. Βεβαίωση επιτυχούς ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
157. Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
158. Βεβαίωση εργοδότη και Βεβαίωση απόλυσης για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
159. Βεβαίωση σπουδών για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
160. Πιστοποιητικό σπουδών για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (για στρατολογία ή άλλη χρήση).


Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης)

161. Βεβαίωση αποδοχών, βεβαίωση προϋπηρεσίας, πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, για το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ.

Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Χώρας

162. Βεβαίωση πρακτικής άσκησης, βεβαίωση προσφοράς εθελοντικής εργασίας.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

163. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.
164. Βεβαίωση αποδοχών για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Παν/μιου.
165. Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Παν/μιου.
166. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών διοικητικών υπαλλήλων του Παν/μιου.
167. Πιστοποιητικό υπαλληλικής ιδιότητας.
168. Πιστοποιητικό - Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης των τέως υπαλλήλων του Ιδρύματος.
169. Πιστοποιητικό - Βεβαίωση μισθολογικής κατάστασης των τέως υπαλλήλων του Ιδρύματος.
170. Πιστοποιητικό σπουδών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του ν. 3220/2004).
171. Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας.
172. Πιστοποιητικό πρώτης (1ης) εγγραφής.
173. Βεβαίωση - Πιστοποιητικό διαγραφής.
174. Αποφοιτήριο.
175. Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
176. Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων (για εργαζομένους).
177. Πιστοποιητικό παροχής ή μη υγειονομικής περίθαλψης.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

178. Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμοι - έκτακτοι).
179. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμοι - έκτακτοι).
180. Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού - διοικητικού προσωπικού).
181. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμοι - έκτακτοι).
182. Βεβαίωση Σπουδών (για Δ.Ο.Υ.).
183. Βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού (διοικητικού, Ε.Τ.Π. και Ε.Π) σε διάφορα ταμεία.
184. Βεβαίωση - Πιστοποιητικό σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης). Αναλυτική βαθμολογία.
185. Πιστοποιητικό σπουδών (για στρατολογία).
186. Βεβαίωση εγγραφής σπουδαστών.
187. Βεβαίωση διαγραφής σπουδαστών.
188. Πιστοποιητικό αποφοίτησης- Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι.

Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ)

189. Βεβαίωση προϋπηρεσίας μόνιμων υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
190. Βεβαίωση προϋπηρεσίας των μονίμων υπαλλήλων των Ι.Ε.Κ.

Διεύθυνση επαγγελματικών δικαιωμάτων και ισοτιμιών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

191. Βεβαίωση σχετικά με το επίπεδο και την ειδικότητα τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.) του Ο.Ε.Ε.Κ.

192. Βεβαίωση επιτυχίας σ' ένα από τα δύο μέρη (Θεωρητικό - Πρακτικό) των εξετάσεων Πιστοποίησης.
193. Βεβαίωση πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.
194. Βεβαίωση βαθμού (που περιλαμβάνει το μέσο όρο βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος και το χαρακτηρισμό “επιτυχών” στο πρακτικό μέρος).

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)

195. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του κύριου και επικουρικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).
196. Βεβαίωση αποδοχών για το κύριο και επικουρικό προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).
197. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας κύριου και επικουρικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).
198. Πιστοποιητικό ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Ιερές Μητροπόλεις

199. Βεβαίωση αποδοχών, βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων.
200. Βεβαίωση προϋπηρεσίας, πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων.

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

201. Βεβαίωση για το ομοταγές Παν/μίων ή άλλων Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
202. Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης.
203. Βεβαίωση υποβολής αίτησης για αναγνώριση τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

204. Βεβαίωση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.
205. Βεβαίωση μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.
206. Βεβαίωση παροχής έργου ως εξεταστής, επόπτης- σύμβουλος του Ι.Κ.Υ.
207. Βεβαίωση συμμετοχής στους διαγωνισμούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
208. Βεβαίωση χορήγησης υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών).


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διαδώστε το άρθρο


Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Βήμα
Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα
ΓΣΕΕ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κινητοποιήσεις εργαζομένων ειδικού προγράμματος ΟΑΕΔ για 5500 άνεργους πτυχιούχους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ
Ετήσια άδεια έως το τέλος του έτους
ΓΣΕΕ
Δικαστική προσφυγή για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Άδεια σχολικής παρακολούθησης
ΓΣΕΕ
Πως αμείβεται η 15η Αυγούστου
ΓΣΕΕ