Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Βήμα  

Νομοθετική ρύθμιση για εκπαιδευτικούς Μουσικής

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩN
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τ.Θ. 18087,Τ.Κ.54007 Θεσσαλονίκη
e-mail:pasipanem@yahoo.gr

Θέμα: «Νομοθετική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς μουσικής»

Έχοντας την πικρή εμπειρία της ολοκληρωτικής καταπάτησης των εργασιακών και συνταγματικών μας δικαιωμάτων κατά το παρελθόν, επιθυμούμε με το παρόν να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας και να θέσουμε ερωτήματα για συγκεκριμένα σημεία του άρθρου 20 του σχεδίου νόμου με την ονομασία «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 2-6-2006:

 • Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1β αναφέρονται τα εξής:
  Η περίπτωση ιστ' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') αντικαθίσταται ως εξής : «ιστ) Κλάδος ΠΕ 16.01 μουσικής: Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02 μουσικής : πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του αριθ. 14 του ν. 1566/1985.».

  Ενώ λοιπόν το άρθρο 14 του Ν.1566/1985 τροποποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω, με έκπληξη διαβάζουμε στην παράγραφο 7, που αναφέρεται στον διορισμό των πτυχιούχων Ωδείων και Μουσικών Σχολών με προϋπηρεσία 30 μηνών μέχρι την 30-6-2004, τα παρακάτω:
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής , του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.1566/1985
  Και όλα αυτά ενώ οι εκπαιδευτικοί με τα εν λόγω πτυχία «αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος» υποτίθεται ότι εντάσσονται σε κλάδο ΤΕ16, που συνίσταται με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου του ίδιου Νομοσχεδίου.
  Η φωτογραφική αυτή διάταξη (παρ. 7), είναι αντισυνταγματική αλλά και αντίθετη ακόμα και με το σκεπτικό του ίδιου του νομοσχεδίου, που αναφέρει σαφώς στην παρ. 5γ ότι οι υποψήφιοι του κλάδου «ΤΕ16» δύνανται να διοριστούν μόνο αν δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψηφίων ΠΕ16.01 και με διενέργεια διαγωνισμού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταθέτοντας επιπλέον και το απολυτήριο Λυκείου / εξαταξίου Γυμνασίου.
 • Eπιπλέον, στην παρ. 3 αναφέρονται τα εξής:
  Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993(ΦΕΚ 109 Α) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
  Ερωτούμε: με ποιο σκεπτικό και βάσει ποιας διάταξης συνιστάται κλάδος «ΤΕ», οι υποψήφιοι του οποίου έχουν το δικαίωμα να διορίζονται στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Γιατί δε διευκρινίζεται επακριβώς με ποια συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης αντιστοιχεί ο χαρακτηρισμός αυτός παρά μόνον δίνεται η περιγραφή «μη ΑΕΙ». Για ποιον άλλο κλάδο ισχύει κάτι τέτοιο; Σημειωτέον ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα Ωδεία και οι Μουσικές Σχολές εξακολουθούν να μην αντιστοιχούν σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης και να μην ελέγχονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και επομένως οι κάτοχοί τους είναι στην πραγματικότητα απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς και αυτό ακόμα να είναι βέβαιο, οπότε για το λόγο αυτό απαιτείται και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου, όπως αναγράφεται στο παραπάνω εδάφιο. Αν η διάταξη αυτή στοχεύει σε μια «ανεπίσημη» διαβάθμιση 1000 και πλέον ιδρυμάτων, ιδιωτικών στην συντριπτική τους πλειοψηφία, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο και σχεδιασμό, είναι ολοφάνερο ότι οδηγούμαστε σε μία επιδείνωση της ήδη χαώδους κατάστασης της μουσικής εκπαίδευσης της χώρας, με αποκλειστικούς συνυπεύθυνους της ηγεσίες των ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ΥΠ.ΠΟ. Αν πάλι η διάταξη έχει μεταβατικό χαρακτήρα, εφόσον το ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι οι απόφοιτοι ΑΕΙ δεν επαρκούν για τις αντίστοιχες θέσεις, γιατί άραγε δεν αναφέρεται ο καταληκτικός χρόνος της ισχύος αυτής και παγιώνεται η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας;
 • Στην παρ. 5γ ορίζεται - αυθαιρέτως - ότι οι τίτλοι σπουδών των Ωδείων παρέχουν κάποιου είδους ειδίκευση για τα Μουσικά Σχολεία, η οποία κρίνει τους κατόχους τους ικανούς για διορισμό στην Δημόσια εκπαίδευση χωρίς παιδαγωγική επάρκεια. Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να προσλαμβάνονται και στην Γενική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), εκτός από τα Μουσικά Σχολεία, χωρίς πάλι να έχουν υποστεί καμία αξιολόγηση, ούτε με τη μορφή διαβάθμισης ούτε με τη μορφή διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5γ:
  Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ 16 δύνανται, εάν δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια. Για τον διορισμό των ανωτέρω εκπαιδευτικών διενεργείται διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του κλάδου αυτού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Ερωτούμε: βάση ποίας διάταξης ή σκεπτικού δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους κλάδου ΤΕ, οι οποίοι υποτίθεται ότι διδάσκουν εργαστηριακά μαθήματα, να διορίζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση; Και γιατί, όπως προκύπτουν από τα παραπάνω, δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη αυτών ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων, ενώ σύμφωνα με την ίδια παράγραφο απαιτείται όταν πρόκειται για τον μόνιμο διορισμό τους;
 • Από τα παραπάνω προκύπτει επίσης ότι η κατάσταση στα Μουσικά Σχολεία παραμένει ανεξέλεγκτη, χωρίς ξεκάθαρο και ουσιαστικό νομικό πλαίσιο, ενώ η λειτουργία τους συνεχίζει να επαφίεται στις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, και σε εισηγήσεις της αμφιλεγόμενης Καλλιτεχνικής Επιτροπής, οδηγώντας σε σωρεία ενστάσεων από την πλειοψηφία των αιτούντων υποψηφίων ΠΕ16 κάθε σχολική χρονιά. Διαιωνίζεται επίσης το απαράδεκτο καθεστώς κατά το οποίο οι απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών θεωρούνται ανειδίκευτοι, ακόμα και για τα Θεωρητικά της Μουσικής και πρέπει να καταθέσουν μαζί με το πτυχίο τους και αδιαβάθμητο τίτλο σπουδών Ωδείου (Φυγής ή Σύνθεσης σύμφωνα με την προηγούμενη Υ.Α.). Η Καλλιτεχνική Επιτροπή, που εισηγείται τα «προσόντα» των ειδικεύσεων, παραβλέπει σκοπίμως το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων και εξακολουθεί να θεωρεί τους αποφοίτους Τ.Μ.Σ. ακατάλληλους να διδάσκουν μαθήματα όπως η Θεωρία της Μουσικής, η Αρμονία, η Ιστορία, η Μορφολογία, η Ενοργάνωση, τα οποία αποτελούν τον κύριο κορμό του αναλυτικού προγράμματος των Πανεπιστημιακών Τμημάτων! Αυτή η πολιτική συνετέλεσε και στη συσσώρευση παράνομης προϋπηρεσίας από συγκεκριμένους υποψηφίους, οι οποίοι διορίζονται τώρα «χαριστικά» και εν όψει εκλογών σύμφωνα με την παρ. 7 του εν λόγω νομοσχεδίου, ενώ ακόμα και μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16 που διδάσκουν Θεωρία σε Μουσικά Σχολεία απομακρύνονται από αυτά με πρόφαση τα παραπάνω, για να διοριστούν στη θέση τους αναπληρωτές χωρίς πτυχίο Πανεπιστημίου.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 20 που μας αφορούν χαρακτηρίζονται από μια τραγική προχειρότητα, το μόνο αποτέλεσμα της οποίας θα είναι οι ερμηνευτικές συγχύσεις και η όξυνση των προβλημάτων του κλάδου μας. Χρειάζεται κατά τη γνώμη μας μία μελετημένη νομοθετική ρύθμιση, χωρίς μισόλογα και ασάφειες, σύμφωνη με το ισχύον Σύνταγμα και σε καμία περίπτωση με τη μορφή τροπολογίας. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται τα τόσο σοβαρά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία η ίδια η Πολιτεία έχει δημιουργήσει εις βάρος μας, με τέτοιο αποσπασματικό τρόπο. Λυπούμαστε επίσης που παρατηρούμε να επιβραβεύονται ρουσφετολογικές τακτικές, με τον μόνιμο διορισμό υποψηφίων «πτυχιούχων μη ΑΕΙ» στην δημόσια εκπαίδευση, την ίδια στιγμή που οι υποψήφιοι φοιτητές δίνουν τον δικό τους αγώνα για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστημιακά τμήματα Μουσικής, χωρίς να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η Πολιτεία για το μέλλον τους και τις επιλογές τους.

Το μόνο που θα επιτευχθεί με την ενδεχόμενη ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου είναι η πλήρης απαξίωση των πανεπιστημιακών τίτλων και η εντατικοποίηση της «παραγωγής» αδιαβάθμητων πτυχίων από Ωδεία και Μουσικές Σχολές, ιδιωτικά ιδρύματα τα οποία συχνά έχουν μόνο σκοπό το κέρδος και τα οποία δεν ελέγχονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε την απόσυρση του εν λόγω άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να καταφύγουμε σε κάθε ένδικο μέσο εναντίον κάθε απόφασης που θα απορρέει από τις σχετικές διατάξεις που μας αφορούν.

Για το Δ.Σ. του συλλόγου

Η Πρόεδρος

Β. Παγάνα

Η γραμματέας

Ε. Καπετανάκου


Διαδώστε το άρθρο


Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Βήμα
Εξαίρεση εργαζομένων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης από το «αλά Ελληνικά» πρόγραμμα SURE
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Επιβεβλημένη η παράταση του προγράμματος των 5.500 πτυχιούχων σε τομείς του δημοσίου
ΓΣΕΕ
Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα
ΓΣΕΕ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κινητοποιήσεις εργαζομένων ειδικού προγράμματος ΟΑΕΔ για 5500 άνεργους πτυχιούχους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ
Ετήσια άδεια έως το τέλος του έτους
ΓΣΕΕ
Δικαστική προσφυγή για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ