Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις από το υπουργείο πολιτισμού για Ορχομενό

21/01/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου/σύμβασης 2 Αποκατάσταση της νότιας πύλης και τμήματος του τείχους εκατέρωθεν αυτής του Έργου SUB. 7.4.1 - Βοιωτία: Αποκατάσταση νότιας πύλης και τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


Π.Ε. Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην προϊστορική - κλασική αρχαιολογία Μία (1) Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα (Κάστρο Βοιωτίας) Δήμου Ορχομενού
Τ.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων Μία (1)
Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα (Κάστρο Βοιωτίας) Δήμου Ορχομενού
Δ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Μία (1) Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα (Κάστρο Βοιωτίας) Δήμου Ορχομενού
Δ.Ε. Μαρμαροτεχνιτών Μία (1) Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα (Κάστρο Βοιωτίας) Δήμου Ορχομενού
Δ.Ε. Εργατοτεχνιτών Δύο (2) Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα (Κάστρο Βοιωτίας) Δήμου Ορχομενού
Υ.Ε. Εργατών Δύο (2) Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα (Κάστρο Βοιωτίας) Δήμου Ορχομενού


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση txs.dpkar@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Θεμιστοκλέους 5, Τ.Κ. 10677, Αθήνα, (Προς την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων
Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης,) υπόψιν κ. Ι. Λάιου τηλ. επικοινωνίας 210 3321719, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 20-01-2023 έως 30-01- 2023).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Βιάννου
5 προσλήψεις στην ΔΕΠΘΕ
Θέση ΠΕ Δημοσιογράφου στη ΔΕΠΘΕ
4 θέσεις με ανταποδοτική υποτροφία από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Θέση Στελέχους ως υπεύθυνος οικονομικού αντικειμένου στην ΚΟΔΕ Πειραιά
2 προσλήψεις στη ΔΗΚΕΚ Καλλιθέας
3 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής