Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

18 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

23/11/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοχτώ (18) ατόµων στο ∆ήµο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων

101 (∆/νση Οδοποιίας Αποχέτευσης ) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 µήνες 1
102 (∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών τεχνικών έργων) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 µήνες 2
103 (∆/νση Οδοποιίας Αποχέτευσης) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 µήνες 1
104 (∆/νση Οδοποιίας Αποχέτευσης) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 µήνες 2
105 (∆/νση Αρχιτεκτονικού & λοιπών τεχνικών έργων) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 µήνες 3
106 (∆/νση Οδοποιίας Αποχέτευσης) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 8 µήνες 1
107 (∆/νση Οδοποιίας Αποχέτευσης) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 8 µήνες 1
108 (∆/νση Οδοποιίας Αποχέτευσης) ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 8 µήνες 1
109 (∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών τεχνικών έργων) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 8 µήνες 2
110 (∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών τεχνικών έργων) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 8 µήνες 1
111 (∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών τεχνικών έργων) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 8 µήνες 1
112 (∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λοιπών τεχνικών έργων) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 µήνες 1
113 (∆/νση Αρχιτεκτονικού & λοιπών τεχνικών έργων) ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 µήνες 1


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου (∆ηµαρχείο Πειραιά - ∆ραγάτση 12, 1οςόροφος, Γραφείο 8), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Τρικάτσουλα Γεωργίας (213 2022566).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
6 προσλήψεις ωρομίσθιου καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Θέρμης
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας
3 προσλήψεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών ή ΥΕ Εργατών για Ρόδο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σουφλίου
Πρόσληψη ΠΕ Παιδαγωγού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης