Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας

23/11/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 Εργασίες προστασίας και ανάδειξης του σπηλαίου Θεόπετρας της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 πράξης Βελτίωση επισκεψιμότητας Σπηλαίου Θεόπετρας (με Κωδικό ΟΠΣ 5052421).

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τεσσάρων[4] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη
του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία Μία (1) θέση Σπήλαιο Θεόπετρας ΠΕ Τρικάλων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efps@culture.gr, β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 55131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας (Γραφείο Β. Ελλάδος ) υπόψιν κας Μολόχα Νικολέτας (τηλ. επικοινωνίας: 2310410185), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Υποβολή αιτήσεων από 23/11/2022 έως 2/12/2022)


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
6 προσλήψεις ωρομίσθιου καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Θέρμης
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας
3 προσλήψεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών ή ΥΕ Εργατών για Ρόδο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σουφλίου
Πρόσληψη ΠΕ Παιδαγωγού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης