Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

9 προσλήψεις στον ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά

30/06/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Ο ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

401 Κεντρική Υπηρεσία (**) Θεσσαλονίκη ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων 4 μήνες 2
402 Τομέας Αξιού (**) Χαλκηδόνα ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων 4 μήνες 1
403 Τομέας Αλιάκμονα Αλεξάνδρεια ΔΕ Γεωργοτεχνιτών 4 μήνες 1
404 Τομέας Γιαννιτσών Γιαννιτσά ΔΕ Γεωργοτεχνιτών 4 μήνες 1
405 Τομέας Αξιού Χαλκηδόνα ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων 4 μήνες 1
406 Τομέας Γιαννιτσών Γιαννιτσά ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων 4 μήνες 1
407 Τομέας Αξιού (**) Χαλκηδόνα ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα) 4 μήνες 1
408 Τομέας Αξιού Χαλκηδόνα ΥΕ Υδρονομέων 4 μήνες 1
(*) Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως τέσσερις (4) μήνες ακόμη ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και δε θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
(**) Οι παραπάνω ειδικότητες θα καλύψουν και υπηρεσιακές ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν στους τομείς Αξιού, Αλιάκμονα, Γιαννιτσών, Λαγκαδά και Υπογείου δικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 4 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:
- Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 - Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Κ. Τέμπου, Μ. Μπαντή και Δ. Γοριδάρη, τηλ.2310543860) από 8.00 π.μ. έως 14.00.
- Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ.2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00.
- Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ.2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
7 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ήλιδας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στη δημοτική επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά
30 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Κηφισιάς
4 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Η Αλληλεγγύη του Δήμου Σιθωνίας
Πρόσληψη ΔΕ Εργατοτεχνίτη στην ΕΦΑ Εύβοιας
16 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολείων του Δήμου Ηράκλειας