Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς

19/01/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου Αποκατάσταση Βυζαντινού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως και Συντήρηση των τοιχογραφιών του του ομώνυμου έργου με κωδικό ΣΑΤΑ 2021ΤΑ01400024 για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων (Μία) 1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ & Ναός Ταξιαρχών
ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων (Μία) 1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
ΥΕ Εργάτες (Έξι) 6 Ναός Ταξιαρχών Μητροπόλεως

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakas@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ. Αντωνίας Μπαλτατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2467088200), εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.
(http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [20/01/2022] έως και [26/01/2022] ).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Πληροφορικής στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Πρόσληψη ΠΕ εξωτερικού συνεργάτη για διαχείριση έργου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Θέση ΤΕ Μηχανικού Αυτοματισμού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ
2 προσλήψεις μηχανικών υπολογιστών ή πληροφορικής στο ΙΠΤΗΛ
2 προσλήψεις στο Δήμο Χαλκηδόνος
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Δήμο Παύλου
3 προσλήψεις Αρχιτέκτονα, Αρχαιολόγου και Διοικητικού Οικονομικού στην ΕΦΑ Ηρακλείου