Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

03/12/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ανακοίνωσε την Πλήρωση (1) θέσης ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Υποστήριξη του συνόλου της λειτουργίας και των διαδικασιών του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων Αρμοδιότητες Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων Το Γραφείο Ανθρώπινων Πόρων χειρίζεται όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του κάθε φύσης και κατηγορίας προσωπικού, τηρεί αρχείο προσωπικού, προετοιμάζει τις εισηγήσεις και υλοποιεί τις αποφάσεις του ΔΣ για προσλήψεις, μεριμνά για την ανάρτηση των προσκλήσεων, καταρτίζει τις συμβάσεις, εκδίδει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, παρακολουθεί και ελέγχει τις άδειες και τα φύλλα εργασίας του προσωπικού, μεριμνά για την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού του Ε.Ι.Π. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αρ.Πρωτ.: 13386/02-12-2021 1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΕ/ΤΕ, κατά προτίμηση Διοικητικών-Οικονομικών ή Νομικών σπουδών. 2. Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση στον ιδιωτικό ή δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα με συναφές αντικείμενο ως προς τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων τουλάχιστον ενός (1) έτους ή αντίστοιχης διάρκειας τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και λειτουργίας Γραφείου/Τμήματος Ανθρωπίνων πόρων που προκύπτει από πρακτική άσκηση ή μαθητεία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2021 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr, με την ένδειξη: Υποβολή πρότασης για (1) θέση ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού, με για τη στελέχωση του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη πρόταση - δήλωση δεν θα εξετάζονται. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210-6478857, 210-6478858, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς
29 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου
2 θέσεις Ναυπηγών Μηχανολόγου Μηχανικού και Αεροναυπηγού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Πρόσληψη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
Πρόσληψη Αρχαιολόγου και ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού στο Επιγραφικό Μουσείο
4 θέσεις Μηχανολόγου και Αρχιτεκτόνων στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση διδάκτορα τοπογράφου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ