Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Νοσηλευτή στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ

22/11/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15321 και τίτλο ΠΜΣ Σακχαρώδης διαβήτης και Παχυσαρκία και , το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Νικόλαος Τεντολούρης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 15321 και τίτλο ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη
διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr.


Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικότητα: Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Νοσηλευτής/τρια

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 3
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τον Σακχαρώδη Διαβήτη
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C2)
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση διδάκτορα χημικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση υποψήφιου διδάκτορα πολιτικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
6 προσλήψεις στο Δήμο Ταπείρου
7 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λέσβου
41 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Θέση υποψήφιο διδάκτορα στο πεδίο Γεωπληροφορικής