Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας με γνώσεις σε θέματα ρομποτικής

02/05/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Έργου) ΑΓΡΟ4+: Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες με κωδικό ΟΠΣ 5046239, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση και τίτλο Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910105 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό και συγκεκριμένα έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Ειδικότητα Απόφοιτος Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών ή Θετικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα: Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών ή Θετικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.Γνώσεις σε θέματα ρομποτικής.Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης,
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα,
Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών,
και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 21/05/2021 και ώρα 15:00
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κατερίνα Καραμαλίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin-ilsp@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 25410-78787 εσωτ. 112.
Πληροφορίες: https://www.ilsp.gr/vacancies/291-agr-3-xan-0421/


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου
8 προσλήψεις στο Δήμο Σητείας
4 προσλήψεις στο Δήμο Καλυμνίων
Πρόσληψη ΤΕ επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου
3 προσλήψεις Περιβαλλοντολόγου, Βιολόγου και Δασοπόνου στο μουσείο φυσικής ιστορίας απολιθωμένου δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
301 προσλήψεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή