Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση μεταπτυχιακού ΠΕ ή ΤΕ τοπογράφου μηχανικού στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά

30/04/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Έργου) ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ: Αυτόνομη περιήγηση και ταυτόχρονη ξενάγηση πάνω από τη βυθισμένη πολιτεία της Επιδαύρου με κωδικό MIS 5056215,της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας - Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 - 2020, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό και συγκεκριμένα δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία της ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Ειδικότητα Απόφοιτος Τμήματος/ Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) του εσωτερικού ή του εξωτερικού

Απαραίτητα Προσόντα
Δίπλωμα Σχολής Αγρ. και Τοπογράφων Μηχανικών ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.Μεταπτυχιακός Τίτλος με εξειδίκευση στην Προστασία Μνημείων: Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Εμπειρία στη γεωμετρική τεκμηρίωση και φωτογραμμετρική αποτύπωση ρηχών υποθαλασσίων αρχαιολογικών χώρων.Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη φωτογραμμετρική γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων.Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων (ερευνητικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα έργα, αναπτυξιακά έργα) στον τομέα του Πολιτισμού.Εξοικείωση με την ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής ανακατασκευής αρχαιολογικών χώρων.Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.Τεκμηριωμένη καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.Δίπλωμα κατάδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης,
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα,
Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών,
και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14/05/2021 και ώρα 15:00,

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κατερίνα Καραμαλίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin-ilsp@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 25410-78787 εσωτ. 112.
Πληροφορίες: https://www.ilsp.gr/vacancies/293-per-02-xan-0421/


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου
8 προσλήψεις στο Δήμο Σητείας
4 προσλήψεις στο Δήμο Καλυμνίων
Πρόσληψη ΤΕ επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου
3 προσλήψεις Περιβαλλοντολόγου, Βιολόγου και Δασοπόνου στο μουσείο φυσικής ιστορίας απολιθωμένου δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
301 προσλήψεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή