Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή χημικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

22/11/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη με αυτή


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα. Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται με σαφήνεια η δυνατότητα του αναδόχου να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Φορέα, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Θέση: Ένα άτομο-Μεταδιδακτορικό Ερευνητή, Χημικό Μηχανικό, με έμφαση στην επιστήμη και μηχανική τροφίμων
Κωδικός Θέσης: 1
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα
:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Κάτοχος Διδακτορικού Χημικής Μηχανικής στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
- Πτυχίο Χημικού Μηχανικού
- Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 04-12-2020.
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 04/12/2020
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
10 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λακωνίας
2 προσλήψεις Νοσηλευτών στην ΕΨΥΚΑ Θεσσαλονίκης
18 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
Πρόσληψη Μάγειρα στο Δήμο Ηγουμενίτσας