Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ για γραμματειακή υποστήριξη σε μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ

19/11/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15306 και τίτλο ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία), το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα, του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος A. X. Λάζαρης - Καθηγητής, λαμβάνοντας υπόψη :

Ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο , τo οποίο θα απασχοληθεί στο
έργο με Κ.Ε. 15306 και τίτλο ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία), στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου.


Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικά (συμπεριλαμβανομένης
της διάρκειας της αρχικής σύμβασης), μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα που ζητείται όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.


Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2020


Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email protocol@elke.uoa.gr έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.
Ειδικότητα ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής Υποστήριξης
Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής Υποστήριξης
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο
Είδος Σύμβασης:
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4386/2016, όπως ισχύει.
Η σύμβαση εργασίας θα είναι πλήρους απασχόλησης.
Αντικείμενο σύμβασης:
Γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΜΣ και συγκεκριμένα:
• Οργάνωση και συντονισμός της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
• Θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών, διοικητικά - ακαδημαϊκά θέματα
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας