Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Δασολογίας ή Βιολογίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

16/11/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: JuniFor, που χρηματοδοτείται από τη Πράξη Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων (υποέργο Νο 1), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Απαιτούμενα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Δασολογίας ή ΑΕΙ Βιολογίας ή άλλης συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του έργου.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας


Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Παρασκευή
20/11/2020 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 58696/2098/6-11- 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.. Η πρόταση υποβάλλεται
στα γραφεία του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Τέρμα
Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αττικής. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο γραμματείας 210 778 4850 (Εσωτ. 1), 1ος όροφος γραφείο 257, κα. Ε. Νησιώτη και στο τηλέφωνο 210 7786175 Δρ Ε. Δασκαλάκου.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας