Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

21/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου της πράξης Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
Μία (1) θέση Ναός Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση efareth@culture.gr
β) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου - Αρκαδίου 214 -74 131 - Ρέθυµνο, υπόψη κ. Δ. Γιαννακοπούλου,
κ. Γ. Κορδατζάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28310 23653, 28310 58842)
γ) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου - Αρκαδίου 214 - 74 131 - Ρέθυμνο, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ 28310 23653, 28310 58842).


Η υποβολή γίνεται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 21/10/2020 έως και 30/10/2020).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας