Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ

01/07/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:


Ι. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ]
Α. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου/ης για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Κωδικός Θέσης: ΣΟΧΓΥ)
A.1 Αντικείμενο εργασιών
Το σύνολο των υπηρεσιών της γραμματειακής ή/και διοικητικής υποστήριξης, όπως το αντικείμενο αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 19 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και ειδικότερα:
- Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη Γενική Συνέλευση, το Επιστημονικό Συμβούλιο, το Διευθυντή, τους Αναπληρωτές Διευθυντές, το Διοικητικό Διευθυντή και τις Υπηρεσίες και επιτροπές του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
- Τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου (έντυπου και ηλεκτρονικού) καθώς και πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.


A.2 Απαιτούμενα προσόντα
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:
• Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου - ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
• Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις με αρμοδιότητες γραμματειακής ή/και διοικητικής υποστήριξης στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, μετά την κτήση του πτυχίου.
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
• Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή

Επιθυμητά προσόντα
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
- Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των πέντε (5) ετών μετά την κτήση του πτυχίου, σε θέσεις με αρμοδιότητες γραμματειακής ή/και διοικητικής υποστήριξης στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Απλά αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα καθώς και την πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Απλά αντίγραφα των διπλωμάτων ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ από φορέα πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf)
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως συνημμένα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μέχρι και την 17η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: recruitmentdp@elidek.gr
Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του ΕΛΙΔΕΚ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στο Δήμο Κισσάμου
3 προσλήψεις ΥΕ Εργατών Αποθήκης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
6 προσλήψεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης
18 προσλήψεις στην ΕΦΑ Χίου για τον Ανάβατο
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
Θέσεις Ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων
Θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου