Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση υπαλλήλου στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΙΔΕΚ

01/07/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για:
μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., υπεύθυνου/ης για το σύνολο της τεχνικής υποστήριξης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού καθώς κα των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Ιδρύματος. (Κωδικός Θέσης: ΣΟΧΤΥ2), με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:


Ι. Αντικείμενο εργασιών
Το σύνολο της τεχνικής υποστήριξης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού καθώς κα των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Ιδρύματος.
- Υποστήριξη τηλεδιασκέψεων.
- Διαχείριση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.
- Τήρηση αναλυτικού μητρώο παγίων σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Παρακολούθηση και υποστήριξη ορθής και αδιάλειπτης λειτουργίας των λογισμικών προγραμμάτων, των μηχανογραφικών συστημάτων και της ιστοσελίδας του ΕΛΙΔΕΚ.
- Εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών.


ΙΙ. Απαιτούμενα προσόντα
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:
• Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου - ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους: ηλεκτρονικών μηχανικών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής, μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
• Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του πτυχίου.
Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
• Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή


Επιθυμητά προσόντα
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
- Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των δύο (2) ετών μετά την κτήση του πτυχίου.
- Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την κτήση του πτυχίου, σε φορέα του Δημοσίου Τομέα με δραστηριότητα/σκοπό την προκήρυξη/χρηματοδότηση ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.

V. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Απλά αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα καθώς και την πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Απλά αντίγραφα των διπλωμάτων ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ από φορέα πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf)
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως συνημμένα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μέχρι και την 17η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: recruitmentdp@elidek.gr
Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του ΕΛΙΔΕΚ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στο Δήμο Κισσάμου
3 προσλήψεις ΥΕ Εργατών Αποθήκης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
6 προσλήψεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης
18 προσλήψεις στην ΕΦΑ Χίου για τον Ανάβατο
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
Θέσεις Ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων
Θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου