Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες της πληροφορικής στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ

26/06/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών με Τεχνολογίες ΙοΤ που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Κατσαρό, Αν.Καθηγητή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες υποψηφίου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από
την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/7/2021 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα.


Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 15/12/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
Δύο (2) άτομα / Υποψήφιοι Διδάκτορες με ειδικότητα στην Τεχνολογία Λογισμικού / έως 30-7-2021/ έως 19.500,00€ (9.750,00 € έκαστος) κατά τα ανωτέρω
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι η χρήση καινοτόμων μεθόδων της τεχνολογίας και της πληροφορικής, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τηλεμετρικού συστήματος εκτίμησης του κινδύνου έναρξης, ανίχνευσης και εκτίμησης της εξάπλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς σε εγγύτητα με αστικές περιοχές, για το βέλτιστο σχεδιασμό της έγκαιρης εκκένωσης των απειλούμενων πληθυσμών στη ζώνη μίξης οικισμών και δασών και σε χώρους πρασίνου εντός πόλεων, καθώς και για την επιτήρηση/παρακολούθηση της κατάστασης σταθερών μέσων
πυρόσβεσης στα δάση.
Οι ερευνητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά με την υπόλοιπη ομάδα του έργου.


Το αντικείμενο της απασχόλησης εντάσσεται στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας :
- ΕΕ2 - Απαιτήσεις χρηστών και αρχιτεκτονική συστήματος
-ΕΕ4 - Ασφάλεια και αξιοπιστία συστήματος
-ΕΕ5 - Σύστημα εξόρυξης γνώσης


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής
- Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση σχετική με Τεχνολογία Λογισμικού (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ( επίπεδο Β2)


Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (katsaros@csd.auth.gr) είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ,54124 Θεσσαλονίκη, ώρες από 09:00 έως τις 14:00 έως τις 10/07/2020 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.


Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998532, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 994082.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση εργασίας Ψυχολόγου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη
Πρόσληψη ΠΕ πολιτικού μηχανικού στην Λέσβο
3 προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα
14 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
15 προσλήψεις στο Δήμο Τήνου
2 προσλήψεις ΠΕ Πληροφορικής στην ΑΕ ΟΤΑ του Δήμου Αθήνας
4 προσλήψεις στο Δήμο Αθήνας