Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ

25/06/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών - Food Innovation RI με κωδικό ΟΠΣ 5027222, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 2018ΣΕ14510007 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) ΣΕ1451), στο πλαίσιο του έργου ΥΠΟΕΡΓΟ 6 - ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ-FOOD INNOVATION RI, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Μπιλιαδέρη, Ομότιμο Καθηγητή τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προκηρύσσει

μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/10/2021 ημερομηνία λήξης του έργου και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που ο τελευταίος καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

1 άτομο/ Γεωπόνος ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός /Υπ. Διδάκτορας /
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
• Πειραματικός σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα λειτουργικά και διατροφικά χαρακτηριστικά.
• Χημική ανάλυση (προσδιορισμός πρωτεϊνών, λίπους, προφίλ λιπαρών οξέων) με κατάλληλες τεχνικές (Kjeldahl, Soxhlet, αέριας χρωματογραφίας).
• Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων (χρώμα, θερμομηχανικές ιδιότητες).
• Οργανοληπτική αξιολόγηση των προϊόντων.
• Ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων με λογισμικά χρωματογραφίας, στατιστικής ανάλυσης, και διαχείρισης βιβλιογραφίας.
• Συγγραφή εκθέσεων των αποτελεσμάτων, συμμετοχή στη συγγραφή των επιστημονικών δημοσιεύσεων και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε συνέδρια.


Το παραπάνω αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 1, 4, 5, 7 & 8 του έργου.
ΠΕ 1 Χρήση δομημένων συστημάτων φυτικών ελαίων για την παραγωγή καινοτόμων τροφίμων
ΠΕ 4 Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με βάση το τυρόγαλα με τροποποιημένες λειτουργικές ιδιότητες
ΠΕ 5 Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και εφαρμογές νανοσωματιδίων στην παρασκευή καινοτόμων τροφίμων
ΠΕ 7 Μεταφορά ώριμων καινοτομιών στη βιομηχανία
ΠΕ 8 Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Γεωπονίας ή Χημείας ή Χημικής Μηχανικής
• Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη Τροφίμων (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
• Μία (1) ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο στο πεδίο της επιστήμης τροφίμων
• Μία (1) δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό στο πεδίο της επιστήμης τροφίμων
• Άριστη γνώση της Αγγλικής
• Αποδεδειγμένη γνώση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με βελτιωμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά.


Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).


3. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου


Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση biliader@agro.auth.gr, είτε με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αγρόκτημα ΑΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, Τ.Θ. 235, Ταχ. Κωδ. 54124, Θεσσαλονίκη ώρες 10:00-14:00 έως τις 10/07/2020 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-991797 ή 2310-991640, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994022, 994009, 994082, 994026.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση εργασίας Ψυχολόγου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη
Πρόσληψη ΠΕ πολιτικού μηχανικού στην Λέσβο
3 προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα
14 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
15 προσλήψεις στο Δήμο Τήνου
2 προσλήψεις ΠΕ Πληροφορικής στην ΑΕ ΟΤΑ του Δήμου Αθήνας
4 προσλήψεις στο Δήμο Αθήνας