Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου

29/05/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην αστυνομία με ωριαία αποζημίωση, 2ης εκπαιδευτικής περιόδου (Γ Εξάμηνο - θεωρητική εκπαίδευση), Εκπαιδευτικής Σειράς 2019-2021

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο της θεωρητικής εκπαίδευσης του Γ΄ Εξαµήνου και καλούν αυτούς όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα γενικά προσόντα:
1. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
3. Να µην εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α26/09-02-2007), όπως ισχύει.
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
5. Να µην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους διορισµού τους.
6. Σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση, να µην υπόκεινται στους περιορισµούς των νόµων περί πολυθεσίας.
7. Να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να µην εµπίπτουν στα κωλύµατα διορισµού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9-2-2007), όπως ισχύει.
8. Να έχουν υγεία και αρτιµέλεια, που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να µην πάσχουν από λοιµώδη ή µεταδοτικά νοσήµατα.
9. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν προέρχονται από Αστυνοµικούς, πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών Ελληνικού ή ισότιµου αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείµενο που επιθυµούν - αιτούνται να διδάξουν.


10. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως εξαίρετοι κατά τα τρία τελευταία έτη (σε περίπτωση που δεν έχουν λόγω πραγµατικού χρόνου υπηρεσίας αξιολογηθεί για τρία έτη, θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως εξαίρετοι, είτε κατά το τελευταίο έτος, είτε κατά τα δύο τελευταία έτη).
11. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί ευµενώς από τα αρµόδια Συµβούλια κατά την τελευταία κρίση.
12. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί να µην έχουν τιµωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώµατα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των προκηρυχθεισών θέσεων δεν καλυφθεί από υποψηφίους/-ες µε το εν λόγω προσόν, τότε θα εξετάζεται το ενδεχόµενο διορισµού υποψηφίου αιτούντα, ο οποίος/-α έχει τιµωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο επισύρει την επιβολή κατώτερης πειθαρχικής ποινής.

13. Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνοµικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.
14. Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνοµικοί ή Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελµατική πείρα και µόρφωση στο γνωστικό αντικείµενο που επιθυµούν - αιτούνται να διδάξουν η οποία να προκύπτει από την Υπηρεσία τους στο Σώµα και την επιµόρφωσή τους στο ίδιο αντικείµενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.

Όσοι/-ες επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις θα υποβάλλουν (εντός φακέλου µε διάφανο εξώφυλλο) µέχρι την 13:00 ώρα της Τετάρτη 10/06/2020 τα ακόλουθα έντυπα - δικαιολογητικά στο Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, µε βάση ότι αυτά θα είναι αριθµηµένα µε ενιαία αρίθµηση, από την πρώτη µέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού και καταγεγραµµένα σε Πίνακα Περιεχοµένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθµός/-οι σελίδας/-ων του καθενός.
Δείτε τις θέσεις ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
18 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου της ΔΕΗ
9 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στη Σύρο
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Βόλου
8 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Πάτμου
Πρόσληψη πτυχιούχου ΑΕΙ στο Επιμελητήριο Άρτας
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λειβαδιάς