Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

7 προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

25/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Χαΐδαρίου ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση ως ακολούθως:


101 Δήμος Χαϊδαρίου Χαϊδάρι Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδών απορριμματοφόρων/αποκομιδή απορριμμάτων) Τέσσερις (4) μήνες 4
102 Δήμος Χαϊδαρίου Χαϊδάρι Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ’ Κατηγορίας Τέσσερις (4) μήνες 2
103 Δήμος Χαϊδαρίου Χαϊδάρι Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανικό σάρωθρο) Τέσσερις (4) μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση τους θα υποβάλλουν τα εξής:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (για τους κωδ. θέσης 102 & 103), όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), όπου δηλώνεται ότι:

1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα.

2. α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

3. Προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα της προηγούμενης παραγράφου, επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).


Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email:
grprosopikouhaidari@gmail.com ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) στο Πρωτόκολλο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 26/3/2020 μέχρι και 30/3/2020.

Πληροφορίες αποκλειστικά στα τηλ. 2132047304-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).
Η παρούσα ανακοίνωση με τo έντυπο της αίτησης και την Υπεύθυνη Δήλωση, θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.haidari.gr, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ΠΕ Μηχανικών στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Κρήτης
6 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στην ΕΦΑ Φωκίδας για τους Δελφούς
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας
72 προσλήψεις στους στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης
4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δυτικής Αχαϊας