Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 θέσεις στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

21/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 τουΝ.2621/98, τον Ν.4485/4.8.17καθώς και την απόφαση Δ7της344η/27.02.2020συνεδρίας, (ΑΔΑ:Ω764ΟΡΡΘ-2 Ε2)του ΔΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., για την υλοποίησητου ερευνητικού προγράμματοςΕθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021 με Κ.Ε (32.2032001/002),το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τελεί υπό την εποπτεία τωνΔρ. Α.Μαχιά Ερευνητή Α βαθμίδας του ΙΘΑΒΙΠΕΥ (Ε.Υ.Αθήνας) και Δρ.Γ.Τσερπές Ερευνητή Α βαθμίδας του ΙΘΑΒΙΠΕΥ (Ε.Υ. Κρήτης), Επιστημονικούς Υπεύθυνους του Έργου, προτίθεται να προβεί στις αναθέσειςέργου ως κάτωθι

Θέση 1

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικών Επιστημών Παν/κού Τομέα τηςημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ήαναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής??Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ολοκληρωμένη ΔιαχείρισηΠαράκτιων Περιοχώ
Καλή γνώση Αγγλικών
Εμπειρία σε δειγματοληψίες επί εμπορικών ή ερευνητικών αλιευτικών σκαφών
Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με τοαντικείμενο του έργο
παραίτητη η δυνατότητα επιβίβασης επί αλιευτικών σκαφών καθώς καιη κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και η δυνατότηταμετακίνησης με ίδιο μέσο.Σε περίπτωση που χρειαστεί η επιτροπή θα προχωρήσει σε συνεντεύξειςμε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να αξιολογηθεί ηεμπειρία του/της και οι γνώσεις του/της στο αντικείμενο της εργασίαςκαι συγκεκριμένα:*Η ικανότητα αναγνώρισης και γνώσης θαλάσσιωνοργανισμών*Η δυνατότητα επιβίβασης και δειγματοληψίας επί εμπορικών σκαφών.*Η δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με αλιείς.*Γνώση των αλιευτικών τεχνικών, νόμων

Θέση 2
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΤΕΙ Ιχθυοκομίας-Αλιείας Τεχν/κού Τομέα ή ΠΕΒιολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Παν/κού Τομέα τηςημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ήαναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπή
Γνώση χρήσης Η/Υ
Καλή γνώση ΑγγλικώνΚριτήρια επιλογής
Εμπειρία σε δειγματοληψίες επί εμπορικών ή ερευνητικών αλιευτικώντων υποψηφίων:σκαφών (επιθυμητό)
Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με τοαντικείμενο του έργου (επιθυμητό)
Απαραίτητη η δυνατότητα επιβίβασης επί αλιευτικών σκαφών καθώς καιη κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και η δυνατότηταμετακίνησης με ίδιο μέσο.Σε περίπτωση που χρειαστεί η επιτροπή θα προχωρήσει σε συνεντεύξειςμε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να αξιολογηθεί
εμπειρία του/της και οι γνώσεις του/της στο αντικείμενο της εργασίαςκαι συγκεκριμένα:*Η ικανότητα αναγνώρισης και γνώσης θαλάσσιων οργανισμών*Η δυνατότητα επιβίβασης και δειγματοληψίας επί εμπορικών σκαφών.*Η δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με αλιείς

Θέση 3

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου τηςημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ήαναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικολογική ποιότητα καιΔιαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής
Γνώση χρήσης Η/Υ
Άριστη γνώση Αγγλικών
Εμπειρία σε δειγματοληψίες επί εμπορικών ή ερευνητικών αλιευτικώνσκαφών σχετική με το αντικείμενο της προκήρυξης

Κριτήρια επιλογής
Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σχετική με τοαντικείμενο της προκήρυξηςτων υποψηφίων
Απαραίτητη η δυνατότητα επιβίβασης επί αλιευτικών σκαφών καθώς καιη κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και η δυνατότηταμετακίνησης με ίδιο μέσο.Σε περίπτωση που χρειαστείη επιτροπή θα προχωρήσει σε συνεντεύξειςμε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να αξιολογηθεί ηεμπειρία του/της και οι γνώσεις του/της στο αντικείμενο της εργασίαςκαι συγκεκριμένα:*Η ικανότητα αναγνώρισης και γνώσης θαλάσσιων οργανισμών*Η δυνατότητα επιβίβασης και δειγματοληψίας επί εμπορικών σκαφών.*Η δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με αλιείς.

Θέση 4
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΤΕΙ Ιχθυοκομίας-Αλιείας Τεχν/κού Τομέα ή ΠΕΒιολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Παν/κού Τομέα τηςημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ήαναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
Καλή γνώση Αγγλικών
Εμπειρία σε δειγματοληψίες επί εμπορικών ή ερευνητικών αλιευτικώνσκαφών (επιθυμητό)
Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με τοαντικείμενο του έργου (επιθυμητό)

Κριτήρια επιλογής
Απαραίτητη η δυνατότητα επιβίβασης επί αλιευτικών σκαφών καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και η δυνατότητα μετακίνησης με ίδιο μέσοτων υποψηφίων:Σε περίπτωση που χρειαστεί η επιτροπή θα προχωρήσει σε συνεντεύξειςμε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να αξιολογηθεί ηεμπειρία του/της και οι γνώσεις του/της στο αντικείμενο της εργασίαςκαι συγκεκριμένα:*Η ικανότητα αναγνώρισης και γνώσης θαλάσσιων οργανισμών*Η δυνατότητα επιβίβασης και δειγματοληψίας επί εμπορικών σκαφών.*Η δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με αλιείς.*Γνώση των αλιευτικών τεχνικών, νόμων.

Θέση 5
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΤΕΙ Ιχθυοκομίας-Αλιείας Τεχν/κού Τομέα ή ΠΕΒιολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Παν/κού Τομέα τηςημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ήαναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
Εμπειρία σε δειγματοληψίες επί εμπορικών ή ερευνητικών αλιευτικώνσκαφών
Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με τοαντικείμενο του έργου
Απαραίτητη η δυνατότητα επιβίβασης επί αλιευτικών σκαφών

Θέση 6

Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοικητικού-Οικονομικού Παν/κού Τομέα τηςημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ήαναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδώνΚριτήρια επιλογής
Καλή γνώση Αγγλικώντων υποψηφίων:
Εμπειρία πεδίου συλλογής κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων μέσωδιεξαγωγής συνεντεύξεων με εμπλεκόμενους φορείς
Εμπειρία στην εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
Απαραίτητη η δυνατότητα επιβίβασης επί αλιευτικών σκαφών καθώς καιη κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και η δυνατότηταμετακίνησης με ίδιο μέσο.Σε περίπτωση που χρειαστεί η επιτροπή θα προχωρήσει σε συνεντεύξειςμε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να αξιολογηθεί ηεμπειρία του/της και οι γνώσεις του/της στο αντικείμενο της εργασίαςκαι συγκεκριμένα:*Η δυνατότητα επιβίβασης και δειγματοληψίας επί εμπορικώναλιευτικών σκαφών.*Η δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με αλιείς.*Γνώση των αλιευτικών τεχνικών, νόμω


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrdept@hcmr.grείτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσονη εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι) (46,7 χιλ.) Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου το αργότερο έως τις 01/04/2020. (πληροφορίες τηλ.2291076331)
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ΠΕ Μηχανικών στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Κρήτης
6 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στην ΕΦΑ Φωκίδας για τους Δελφούς
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας
72 προσλήψεις στους στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης
4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δυτικής Αχαϊας