Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Δασολογίας ή Βιολογίας ή Περιβάλλοντος στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

20/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Έχοντας υπόψη την 03η/24-02-20 αριθμ.θέματος 51 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει
ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο:
Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και ακρωνύμιο ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:


- Διαχείριση δεδομένων παθητικής ακουστικής παρακολούθησης από την περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.
- Σχεδιασμός με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) δράσης εκτίμησης της απόστασης ανίχνευσης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων από πλέγμα παθητικής ακουστικής παρακολούθησης.
- Δημιουργία ακουστικής βιβλιοθήκης αναφοράς ειδών πανίδας της περιοχής έρευνας.
- Εκτίμηση των επιπέδων κυνηγιού και λαθροθηρίας στην περιοχή της οροσειράς Ροδόπης με την χρήση λογισμικών ακουστικής ανάλυσης και αλγόριθμων αναγνώρισης.
- Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κυνηγετικής δραστηριότητας και συγγραφή σχετικής αναφοράς με διαχειριστικές προτάσεις.


Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Δασολογίας ή ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία ή ελλείψει αυτού σε συναφή ειδικότητα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο της προστασίας ή παρακολούθησης ή διαχείρισης της άγριας πανίδας, στην καταγραφή πίεσης κυνηγιού και λαθροθηρίας και στη συγγραφή σχετικών αναφορών.
- Εμπειρία στην χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής (ΓΣΠ).
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα:
- Εμπειρία εργασίας πεδίου στην περιοχή έρευνας (περιοχή ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης)


Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 464/14893
Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.. Η πρόταση υποβάλλεται στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, που εδρεύει στα Βασιλικά (Τ.Κ. 57006) Θεσσαλονίκης (22ο km εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου). Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα (2310) 461172, 461173, 461411, 461637/ Γραμματεία Ινστιτούτου (εσωτ. τηλ.: 228 ή 254).
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ΠΕ Μηχανικών στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Κρήτης
6 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στην ΕΦΑ Φωκίδας για τους Δελφούς
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας
72 προσλήψεις στους στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης
4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δυτικής Αχαϊας