Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

3 προσλήψεις στην κοινωφελή επιχείρηση δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»

19/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, Περιόδου 2019-2020, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ, που εδρεύει στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

101 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ (Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση ΚΔΑΠ της επιχείρησης) Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. (μερική απασχόληση) 1
102 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ (Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση ΚΔΑΠ της επιχείρησης) Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. (μερική απασχόληση) 1
103 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ (Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση ΚΔΑΠ της επιχείρησης) Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε 1


Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 - 14:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ, Αθηνών 99, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, υπόψη κας Μαραβά και κ. Τσιγαρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2721360779).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Βιοπληροφορικής στο ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ
Θέση ΠΕ στις Βιοεπιστήμες ή άλλα συναφή πεδία στο ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ
Θέση με μεταπτυχιακό τίτλο στις Βιοεπιστήμες στο ΕΚΕΒΕ Αλέξανδρος Φλέμιγκ
Θέση μεταπτυχιακού Βιοεπιστήμονα στο ΕΚΕΒΕ Αλέξανδρος Φλέμιγκ
400 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων
7 προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου
16 προσλήψεις Οδηγών και Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Ρεθύμνου