Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

4 προσλήψεις στην περιφερειακής ενότητας Αχαΐας

18/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

101 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
102 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας (Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών) ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1
103 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών) Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 8 μήνες 1
104 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εσκαφέα - φορτωτή JCB) 8 μήνες 1


Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄), Τ.Κ. 264 43 Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοίκησης - Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπόψη κ. Γκρίζη Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας: 2613-613.105, - 430).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ΠΕ Μηχανικών στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Κρήτης
6 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στην ΕΦΑ Φωκίδας για τους Δελφούς
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας
72 προσλήψεις στους στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης
4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δυτικής Αχαϊας