Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση μεταπτυχιακού Βιοπληροφορικού στο ΙΜΒΒ του ΙΤΕ

14/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας ανακοίνωσε την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Βιοπληροφορικός- Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr με Κωδικό ΟΠΣ 5002735 στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ).
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, Νικολάου Πλαστήρα 100, Ηράκλειο 70013, Κρήτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο ΑΕΙ Υπολογιστικών Επιστημών (Πληροφορικής, Στατιστικής, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών κ.α.) ή Βιολογικών (Βιολογίας, Ιατρικής, κ.α.) ή Φυσικών Επιστημών (Φυσική,
Χημεία, Επιστήμη Υλικών κ.α.) ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
- Εμπειρία στη δημιουργία, ανάπτυξη/υλοποίηση και διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και στη στατιστική ανάλυση
- Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά), Ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, καλή ικανότητα επικοινωνίας
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
- Καλή γνώση Η/Υ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2020.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hel0197@imbb.forth.gr με την ένδειξη: Αίτηση για θέση - (HEL-0197). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δ. Καφετζόπουλο, στη διεύθυνση: hel0197@imbb.forth.gr.
Πληροφορίες: https://www.imbb.forth.gr/jobs/070220_HEL-0197.pdf


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΕΚΕΤΑ
Θέση Μηχανικού υπολογιστών στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής
Θέση ΗΜΜΥ ή Πληροφορικής ή Γεωτεχνικών επιστημών στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΕΚΕΤΑ
Θέση ΠΕ Γεωπονίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας
Πρόσληψη ΠΕ Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Δασολογίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ