Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Οικονομολόγου στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ

14/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης (MATISSE) με κωδικό ΟΠΣ 5045859 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1391, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Θέση: Ένα (1) Άτομο της κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγος
Κωδικός Θέσης: MATISSE-1
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:


Απαιτούμενα Προσόντα
- Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών
- Γνώση χειρισμού Η/Υ
- Καλή γνώση αγγλικής


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Τεκμηριωμένη εμπειρία ως ερευνητής σε θέματα σχετικά με την συλλογή, καταγραφή και τεχνικοοικονομική ανάλυση στοιχείων της αγοράς.
- Τεκμηριωμένη εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και στρατηγικής εμπορικής αξιοποίησης (sales strategy) προϊόντος
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 20-02-2020.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 20/02/2020 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Λυρίδη Δημήτριο, τηλ. +30-210-7721115, ώρες 11:00 - 13:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dsvlr@mail.ntua.gr
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη σχεδιαστή και προγραμματιστή ιστοσελίδων στο ΕΛΙΔΕΚ
Θέση Μεταφραστή υπεύθυνου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΚΚΕ
11 προσλήψεις στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ
Θέση διδάκτορα κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΚΚΕ
14 προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης