Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Διδάκτορα Χημικού Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

13/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου Προσομοιώσεις, σε Πολλαπλές Κλίμακες Μήκους και Χρόνου, Πολυμερών σε Διεπιφάνειες με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/508800 στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης
Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.


Θέση: Ένα άτομο - Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού.
• Διδακτορικό κατά προτίμηση στη Χημική Μηχανική.
• Άριστες γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς εξέταση

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Εμπειρία στις μοριακές προσομοιώσεις.
• Πολύ καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C++.
• Δημοσιεύσεις που να αφορούν μοριακές προσομοιώσεις πολυμερικών συστημάτων σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους.
• Καλή γνώση στατιστικής μηχανικής, θερμοδυναμικής, φαινομένων μεταφοράς και επιστήμης επιφανειών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 26-02-2020


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό
φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 26/02/2020 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη σχεδιαστή και προγραμματιστή ιστοσελίδων στο ΕΛΙΔΕΚ
Θέση Μεταφραστή υπεύθυνου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΚΚΕ
11 προσλήψεις στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ
Θέση διδάκτορα κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΚΚΕ
14 προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης