Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

30 προσλήψεις στο Δήμο Ελευσίνας

10/01/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Ελευσίνας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ελευσίνας, που εδρεύει στην Ελευσίνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.


102 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σαρώθρου) Οκτώ (8) μήνες 1
103 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (καλαθοφόρου) Οκτώ (8) μήνες 1
104 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Οκτώ (8) μήνες 1
105 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΔΕ Μηχανολόγων Εργοδηγών Οκτώ (8) μήνες 1
106 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων Οκτώ (8) μήνες 2
107 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΔΕ Ηλεκτρολόγων οχημάτων Οκτώ (8) μήνες 2
108 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναεριτών) Οκτώ (8) μήνες 1
109 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας Οκτώ (8) μήνες 2
110 Δήμος Ελευσίνας Ελευσίνα (Ν. Αττικής) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Γενικών Καθηκόντων Οκτώ (8) μήνες 19

Τα ειδικά απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα (τίτλοι σπουδών κ. λ. π.) , τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι , καθώς και πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα Β της υπ' αρ. πρωτ. 18510/26-11-2019 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. Πρωτ.24454/9.1.2020 και είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ελευσίνας www.elefsina.gr
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ελευσίνας, Δήμητρος και Χατζηδάκη, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα, υπόψιν κας Ζαχοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2105537215).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ελευσίνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης
Θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και μεταδιδάκτορα χημικό ή Βιολόγο ή Βιοχημικό στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Θέση Εξωτερικού συνεργατή Χημικού μεταδιδάκτορα στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας