Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

4 προσλήψεις Γεωπόνων και ΠΕ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων μηχανικών στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

10/01/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 26/154η/18-12-2019 ΑΔΑ: 6ΞΞΔΟΞ3Μ-ΕΨΕ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms, ακρωνύμιο:DEMETER στο πλαίσιο του Horizon 2020, DTICT-08-2019, Νο 857202, με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Το έργο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο DEMETER αφορά στη δημιουργία πιλοτικών αγρών, που θα φέρουν τις τεχνολογίες όπου αναπτύχθηκαν από συναφή προγράμματα Ε.Ε., με σκοπό τη μείωση των εισροών στις καλλιέργειες του ρυζιού και του καλαμποκιού. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός Smart Irrigation Service, καθώς και με τη μοντελοποίηση των αναγκών σε λίπασμα και άρδευση, μέσω της χρήσης δεδομένών τηλεπισκόπησης, δικτύων GSM και των τεχνολογικών μεταβαλλόμενου ρυθμού και εφαρμογών. Οι τελικές υπηρεσίες για τους παραγωγούς θα ενσωματωθούν σε πλατφόρμα ICT.


Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την τηλεπισκόπηση και ανάλυση αεροφωτογραφιών (δορυφορικές ή drones/UAVs) της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με την τηλεπισκόπηση αγρών από αεροφωτογραφίες στα δημητριακά.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ανάλυση της ποιότητας αγροτικών προϊόντων, πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με τις αναλύσεις ποιότητας του ρυζιού.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος.


Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Γεωπονίας ή Τεχνολόγου Γεωπονίας, κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές στον πειραματισμό ρυζιού.
- Εργασιακή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής και συγκεκριμένα με ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και αισθητήρων σχετικών με την άρδευση αγρών, καθώς και με τους τρόπους επικοινωνίας τους, της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με συστήματα αυτοματισμού για αγροτικές χρήσεις.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος.


Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του αποστολέα και την ένδειξη: Για την αριθμ. 12/07-01-2020 DEMETER Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ. Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0-204 στον Δρ. Δημήτριο Κατσαντώνη,
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης
Θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και μεταδιδάκτορα χημικό ή Βιολόγο ή Βιοχημικό στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Θέση Εξωτερικού συνεργατή Χημικού μεταδιδάκτορα στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας