Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

52 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας,εστίασης και φύλαξης στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

06/12/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Σισμανόγλειο, που εδρεύει στην Κομοτηνή Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

100 Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο - ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (Π. ΕΛΗ - ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Κομοτηνή Νομού Ροδόπης ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας (Καθαριστώντριών)
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (5νθήμερη, 6ωρη ημερήσια απασχόληση) 38
101 Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45, Τ.Κ. 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Κομοτηνή Νομού Ροδόπης *ΥΕ Προσωπικού εστίασης (Τραπεζοκόμων)
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (5νθήμερη, 6ωρη ημερήσια απασχόληση) 5
102 Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45, Τ.Κ. 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Κομοτηνή Νομού Ροδόπης *ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (5νθήμερη, 6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
103 Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45, Τ.Κ. 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Κομοτηνή Νομού Ροδόπης ΥΕ Προσωπικού φύλαξης (Φυλάκων)
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (5νθήμερη, 8ωρη ημερήσια απασχόληση) 8

* ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι υποψήφιοι/ες των ειδικοτήτων ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) και ΥΕ Βοηθών Μαγείρων που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1γ/Γ. Π. οικ35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’/8- 10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.


Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 31-03-2017, ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, Σισμανόγλου 45, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, υπόψιν κας Μορφακίδου Λουλουδιάς (τηλ. επικοινωνίας: 2531351200-400)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στο Δήμο Κισσάμου
3 προσλήψεις ΥΕ Εργατών Αποθήκης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
6 προσλήψεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης
18 προσλήψεις στην ΕΦΑ Χίου για τον Ανάβατο
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
Θέσεις Ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων
Θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου