Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

03/12/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη: την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
την ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΓΚΩ469Β7Γ-98Ψ
την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. (θέμα Α2. 20)

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3708 και τίτλο Στήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Αικατερίνης Δαλακούρα, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό 100%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονοµικών ή Θετικών Επιστηµών της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένος από τον ∆ΟΑΤΑΠ
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης συναφές µε το αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης ή ισότιµος τίτλος ιδρύµατος της αλλοδαπής αναγνωρισµένος από τον ∆ΟΑΤΑΠ
• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη σε εργασίες οικονοµικής και διοικητικής φύσεως στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, συναφών µε το αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Παράρτηµα Γλωσσοµάθειας που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
• Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το Παράρτηµα που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ) στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.


Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 28310 77948, email: kopanaki@uoc.gr.
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: ∆έσποινα Κανακάκη, τηλ.: 28310 77856, email: d.kanakaki@uoc.gr.

Λήξη προθεσμίας: 13-12-2019
Πληροφορίες: https://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/4.%2099%CE%91%CE%91469%CE%927%CE%93-%CE%96%CE%9F%CE%9A.pdf


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας
12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης
Θέση υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ
Θέση υπαλλήλου στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΙΔΕΚ