Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Πληροφορικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

03/12/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
5. το Π.Δ. 69/2016
6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. την ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΗ6Η469Β7Γ-Η38

9. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. (θέμα A2.21)

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4242 και τίτλο Υποστήριξη Εργαστηρίων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Δημητρίου Μυλωνάκη, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό 100%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).
Πληροφορίες: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=4403


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας
12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης
Θέση υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ
Θέση υπαλλήλου στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΙΔΕΚ
Θέση ΠΕ ή ΤΕ υπαλλήλου στο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΙΔΕΚ
Πρόσληψη υπαλλήλου στο τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
Πρόσληψη ΥΕ Καθαρίστριας στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου