Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Γεωπόνου φυτικής παραγωγής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών

01/12/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, με ακρωνύμιο ¨LENSBREED¨ (Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-04633 και Κωδικό MIS 5030873). Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ2014-2020).

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας, Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
• Γνώση αγγλικής γλώσσας
• Χρήση Η/Υ


Επιθυμητά προσόντα:
Εργασιακή εμπειρία σε σχετικά αγροτικά και ερευνητικά θέματα θα συνεκτιμηθεί.
Η εν λόγω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έξι μηνών και δεκαπέντε ημερών με ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.500,00 € (έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) ως εξής: 1.000,00€ το 2019 και 5.500,00€ το 2020, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.


Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60458,ΤΚ 57001), ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του έργουσε συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες για πιθανές μετακινήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου