Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση εξωτερικού συνεργάτη Μαθηματικού ή συναφούς τμήματος στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

01/12/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Merging Complex Financial Interactions with Portfolio Construction Techniques το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συνχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με χρονική διάρκεια έργου 36 μήνες, Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αγγελική Παπάνα, έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΚΗ9469Β7Ι-ΝΛΜ, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 272/25.11.2019 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:


1. Αντικείμενο του έργου
Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:
- Δίκτυα Χαρτοφυλακίων (WP3: Portfolio Networks, D3.2 Technical report on complete networks, D3.3 Technical report on reduced networks, D3.4 Submission of paper on portfolio networks, D3.5 Technical report on the preparation of dashboard platform).
- Διαχείριση Προγράμματος και Διάχυση Αποτελεσμάτων (WP4: Project Management & Dissemination, D4.1 Online dashboard platform, D4.2 Organization of PoCoTe Seminar).

2. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Μαθηματικών ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
2. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών στα Μαθηματικά ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
3. Διδακτορικό δίπλωμα στην κατασκευή και απεικόνιση δικτύων στη βάση χρονολογικών σειρών.
4. Άριστη γνώση Matlab και εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού απεικόνισης δικτύων.
5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύει σήμερα.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 12/12/2019, και ώρες από 11:00πμ με 13:0μμ στο γραφείο 302, 3ος όροφος, ΓΔ κτίριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τα δικαιολογητικά.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου