Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Στέλεχος υποστήριξης τμήματος εκδόσεων και βιβλιοθήκης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

22/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων του, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ακόλουθη θέση:
ΕΩΣ ΕΝΑ (1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (κωδ. Θέσης: ΤΕκδ/07/2019)

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:
Ο/Η συνεργάτης/-ιδα θα απασχοληθεί στο πλαίσιο των γενικότερων αναγκών υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης του ΚΕΓ. Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης:
• Εξυπηρέτηση κοινού στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΕΓ, της έκδοσης διδακτικού υλικού κ.λ.π.
• Συμμετοχή στις εργασίες και διαδικασίες του Τμήματος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης.
• Εφαρμογή πλάνου προώθησης εκδοτικού έργου (έντυπου και ηλεκτρονικού).
• Διαχείριση αποθεμάτων εκδόσεων. Καταχώρηση στοιχείων και δεδομένων σε πλατφόρμα διαχείρισης.
• Συνεργασία με το προσωπικό και τον προϊστάμενο του τμήματος (προγραμματισμός και εκτέλεση διαδικασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί).

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Επίπεδο σπουδών: ΔΕ (απόφοιτος/-η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ΤΕ (πτυχίο ΤΕΙ).
2. Επαγγελματική εμπειρία δύο ετών και άνω στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού, οργάνωσης αποθήκης/αρχείου.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Γνώση Αγγλικών.
5. Για τους άνδρες υποψήφιους: εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
1. Γνώση χρήσης (οποιουδήποτε) πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης παραγγελιών αποθήκης / πωλήσεων.
2. Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών και αποτελεσματικότητα.
3. Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.
4. Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας.
5. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των στόχων του φορέα.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι σχετίζεται με τα απαιτούμενα προσόντα και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν με βάση τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η περίοδος απασχόλησης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.
Η μηνιαία μεικτή αμοιβή θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και των αναγκών / δυνατοτήτων του φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
• Βιογραφικό σημείωμα.
• Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
• Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων ή άλλων πιστοποιητικών προϋπηρεσίας.
• Για τους άνδρες υποψήφιους: φωτοτυπία απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.
• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν ιδιοχείρως (ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 15:00 στην διεύθυνση που αναγράφεται κατωτέρω.
(Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί):
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα)
55132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κωδ. ΤΕκδ/07/2019

Αιτήσεις που κατατίθενται, παραλαμβάνονται ή πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη παρούσα διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια η ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ή επανάληψη αυτής με τους ίδιους ή με νέους όρους, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για αναλυτικές πληροφορίες (υποβολή υποψηφιοτήτων, το περιεχόμενο του έργου και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις) μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις ώρες 12:30-14:30 στον κ. Γεώργιο Βλάχο, στα τηλέφωνα 2313-331500 και ηλεκτρονικά στο e-mail: vlahos@komvos.edu.gr .


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
4 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ακτίου Βόνιτσας
πρόσληψη ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας
10 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού
7 προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης
48 προσλήψεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Λαυρεωτικής
14 προσλήψεις στο Δήμο Διονύσου