Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

22 προσλήψεις στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά

22/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοίνωσε προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:
401 Κεντρική Υπηρεσία Θεσσαλονίκη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3 μήνες 1
402 Κεντρική Υπηρεσία Θεσσαλονίκη ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών 3 μήνες 2
403 Παράκτια Αντλιοστάσια Τομέα Αξιού Θεσσαλονίκη ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι) 3 μήνες 1
404 Κεντρική Υπηρεσία Θεσσαλονίκη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3 μήνες 1
405 Παράκτια Αντλιοστάσια- Τομέα Αξιού Θεσσαλονίκη ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 3 μήνες 3
406 Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου δικτύου Γιαννιτσά ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 3 μήνες 3
407 Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου δικτύου Αλεξάνδρεια ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 3 μήνες 1
408 Τομέας Γιαννιτσών (**) Γιαννιτσά ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικών μηχανημάτων 3 μήνες 1
409 Κεντρική Υπηρεσία (**) Θεσσαλονίκη ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων 3 μήνες 1
410 Τομέας Αξιού (**) Χαλκηδόνα ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων 3 μήνες 1
411 Τομέας Αξιού Χαλκηδόνα ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων 3 μήνες 1
412 Τομέας Αξιού Χαλκηδόνα ΥΕ Υδρονομέων 3 μήνες 3
413 Τομέας Αλιάκμονα Αλεξάνδρεια ΥΕ Υδρονομέων 3 μήνες 3
(*) Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως πέντε (5) μήνες ακόμη ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
(**) Οι παραπάνω ειδικότητες θα καλύψουν και υπηρεσιακές ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν στους τομείς Αξιού, Αλιάκμονα, Γιαννιτσών, Λαγκαδά και Υπογείου δικτύου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 4 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:
Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 - Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, τηλ.2310543860).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των Περιφερειακών Τομέων στους οποίους κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΓΟΕΒ (www.goev-ptl.gr) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
4 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ακτίου Βόνιτσας
πρόσληψη ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας
10 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού
7 προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης
48 προσλήψεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Λαυρεωτικής
14 προσλήψεις στο Δήμο Διονύσου