Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

07/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων με κωδικό ΟΠΣ 2076 MIS 5032819 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1295, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης


Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Θέση: Ένα άτομο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτορας με γνώση στο επιστημονικό πεδίο της υλοποίησης, του σχεδιασμού και της βελτιστοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, των αλγόριθμων βελτιστοποίησης κατανεμημένων συστημάτων και των συστημάτων διάχυτης νοημοσύνης. Κωδικός Θέσης: HP-OCP8
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας
και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα
:
• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Διδάκτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εργασιακή εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο της υλοποίησης, του σχεδιασμού και της βελτιστοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, των αλγόριθμων βελτιστοποίησης κατανεμημένων συστημάτων και των συστημάτων διάχυτης νοημοσύνης.


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
• Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια
• Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 21-11-2019.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 21/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:
1. Η ένδειξη για το Έργο: Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP - OCP), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν. Λαγαρό
2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 63552/07-11-2019 και ο κωδικός της θέσης.
3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μπόνη Ελεάνα, τηλ. +30-210-7721656, ώρες 10:00 - 12:00 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση eboni@central.ntua.gr.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου