Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

07/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου WAYSTUP! : VALUE CHAINS FOR DISRUPTIVE TRANSFORMATION OF URBAN BIOWASTE INTO BIOBASED PRODUCTS IN THE CITY CONTEXT με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2256, στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Θέση:Ένα άτομο Κωδικός Θέσης: WAYSTUP! 1
Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος
• Μεταπτυχιακό τίτλο στο τομέα της περιβαλλοντικών τεχνολογιών
• Διδακτορικό τίτλο στον τομέα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων
• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Εμπειρία στη τεχνική υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο της πρόσκλησης (βλέπε Αντικείμενο στο Παράρτημα Ι)
2. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα (peer reviewed) διεθνή περιοδικά στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε ίδιο ή συναφές
αντικείμενο της πρόσκλησης (βλέπε Αντικείμενο στο Παράρτημα Ι)
3. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 21-11-2019.
Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό
φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 21/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:
1. Η ένδειξη για το Έργο: Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου
2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 63469/07-11-2019 και ο κωδικός της θέσης.
3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Λοϊζίδου τηλ. +30- 210-7723106, ώρες 16:00 - 18:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mloiz@chemeng.ntua.gr.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη Αρχαιολόγου και Αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
3 προσλήψεις ΥΕ Καθαριότητας στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου
Θέση εργασίας για ΠΕ Αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων Λέσβου
17 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας
3 προσλήψεις στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Αμπελοκήπων Μενεμένης
2 προσλήψεις στο ΙΕΚ Κέρκυρας
3 προσλήψεις στο δήμο Διστόμου Αράχοβας