Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη Βιολόγου ή Γεωπόνου στο Ινστιτούτο Ελιάς του ΕΛΓΟ Δήμητρα

03/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 149η /18-10-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θέμα: 01, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα της Ελιάς, στο Υποέργο 1 (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της Ελιάς, του Αμπέλου, του Μελιού και της Κτηνοτροφίας), με κωδ.αριθμ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο την μελέτη ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα και διερεύνηση γενετικής παραλλακτικότητας και παρουσίας ενδοσυμβιωτικών βακτηρίων σε έντομα γεωργικού ενδιαφέροντος. Η απασχόλησή του αφορά σε δράσεις που θα αναπτυχθούν στην ενότητα ΕΕ1 Εντομολογικοί εχθροί και συγκεκριμένα στις ΕΕ1.1 και ΕΕ1.4 του ανωτέρω Έργου με παραδοτέα:
• Συλλογή εντόμων σε αγρούς
• Ανάλυση ανθεκτικότητας εντόμων σε εντομοκτόνα και εισαγωγή αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων ανθεκτικότητας
• Ανάλυση μοριακής παραλλακτικότητας εντόμων
• Διερεύνηση του προφίλ των συμβιωτικών βακτηρίων των εντόμων.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Βιολογικών Επιστημών ή Γεωπονίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τμήματος Πανεπιστημίου στον τομέα βιοεπιστημών ή φυτοπροστασίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας και στη χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων ανάλυσης αλληλουχιών DNA RNA.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Αποδεδειγμένη εμπειρία α) σε θέματα γενετικής και εξέλιξης εντόμων, β) σε θέματα συμβιωτικών εντόμων, γ) σε εκτροφές και βιοδοκιμές απόκρισης σε εντομοκτόνα σε έντομα, κατά προτίμηση γεωργικής σημασίας
- Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου.
- Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης.
- Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.


Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 08-11-2019 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 4073/52644/24-10-2019 Πρόσκληση
εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ινστιτούτου Ελιάς,
Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Καστοριάς 32 Α , Μέσα
Κατσαμπάς, Τ.Κ. : 71307 Ηράκλειο Κρήτης. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810 302307 (Δρ Α. Τσαγκαράκου)
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου