Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

54 προσλήψεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

01/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 14/10/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό υπό όρους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων και συγκεκριμένα του παρακάτω, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 ΧΚΚ Χελμός Φροντιστές / χειριστές εναέριων αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα ΔΕ 2 μήνες 17
102 ΧΚΚ Χελμός Υπάλληλοι υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών ΔΕ 2 μήνες 15
103 ΧΚΚ Χελμός Υπάλληλοι καταστήματος ειδών σκι ΔΕ 2 μήνες 6
104 ΧΚΚ Χελμός Πιστέρ - τραυματιοφορείς ΔΕ 2 μήνες 7
105 ΧΚΚ Χελμός Χειριστές διαστρωτικών μηχανημάτων ΔΕ 2 μήνες 6
106 ΧΚΚ Χελμός Παρκαδόροι ΥΕ 2 μήνες 3


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα:
- Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ, ή διαβατηρίου
- Τίτλο σπουδών
- Πιστοποιητικό πρόσθετων προσόντων, όπως γλώσσα, διάσωση, Α’ βοήθειες, εξυπηρέτηση πελατών, σκι, κλπ όπως ο πίνακας Β.
- Επαγγελματική άδεια (όπου απαιτείται)
- Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής στο δημοτολόγιο
- Απόδειξη εμπειρίας - υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εργασίας


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ευσεβίου Κηπουργού 6, Καλάβρυτα, Τ.Κ. 250 01 , υπ’ όψιν κας Γουρζέλα Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 6942 559999). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για ένα κωδικό θέσης. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κωδικών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου