Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

7 θέσεις στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

22/10/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities - INNOMED-UP (Κ.Α. 68150900) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities - INNOMED-UP με κωδικό ΕΛΚΕ
ΕΜΠ 68150900, που χρηματοδοτείται από το ΕU - ENI CBC MED Programme , ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.


Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται επτά (7) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου (ήτοι 31/8/2022).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Πατησίων 42, Τ.Κ. 10682 Αθήνα.

-Θέση: Ένα άτομο Πτυχιούχο Δημόσιας Διοίκησης, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό ΤίτλοΣπουδών
-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ειδίκευση στην Πολεοδομία, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ειδίκευση στην Πολεοδομία, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
-Θέση: Ένα άτομο Γεωγράφο, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 05-11-2019.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό
φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 05/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:
1. Η ένδειξη για το Έργο: Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities - INNOMED-UP, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Σοφία Αυγερινού Κολώνια.
2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 59707/22-10-2019 και ο κωδικός της θέσης.
3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον/στην κ. Κατερίνα Λαμπρινού τηλ. +30-210-7721584, ώρες 10:00 -14:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση klamprinou@arch.ntua.gr και στη διεύθυνση: https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/Aygerinou.pdf


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
7 προσλήψεις στην Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας
50 προσλήψεις Αρχαιολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΔΕ και ΥΕ Εργατών στο Ηράκλειο Κρήτης
35 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
29 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου
Θέση Διαχειριστή Επιδότησης Ενοικίου για Αθήνα
Θέση Διερμηνέα στα Αραβικά για Λέσβο
Θέση Διερμηνέα Γαλλικά Λινγκάλα στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες