Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

12 προσλήψεις για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης

22/10/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοίνωσε προσλήψεις 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης

101 Δήμος Μεταμόρφωσης (για την στελέχωση των Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών του Δήμου) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ* Δύο (2) μήνες 3
102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ* 6
103 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ* 1
104 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ* 2


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση.
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
• Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (για τους κωδ. θέσεις 101-102-103). Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας αυτού από την αρμόδια αρχή
• Αποδεικτικά εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα)
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 3584/2007
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία επιλέγονται.
• Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που είχαν απασχοληθεί και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). Σημείωση: Τα έντυπα αίτησης και των υπευθύνων δηλώσεων διατίθενται από την υπηρεσία μας .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστοχώρο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Μεταμόρφωση), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 & 2132012920).
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ συντηρητή αρχαιοτήτων στις Πρέσπες
8 προσλήψεις για δακοκτονία στην Κεφαλλονιά από την περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Πρόσληψη ΤΕ Λογιστή για Μυτιλήνη από το υπουργείο πολιτισμού
10 προσλήψεις ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων στο Δήμο Ναυπλίου
Θέση Ηλεκτρολόγου κατόχου αδειών Α και Γ ειδικότητας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Θέση επιστημονικού συνεργάτη για έρευνα στην αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
70 προσλήψεις στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου