Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

35 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης

17/10/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης ανακοίνωσε 35 προσλήψεις καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής:

101 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Ανωτέρων Θεωρητικών Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
102 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Βιολιού Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 4
103 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Ευφωνίου Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
104 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Ζωγραφικής Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
105 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Θεατρικού Παιχνιδιού Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 2
106 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Θεωρητικών Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
107 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Κιθάρας Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 4
108 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Κρουστών & Κλασσικών τυμπάνων Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
109 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Μπαλέτου Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 2
110 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Πιάνου Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 9
111 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Τούμπας Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
112 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Τρομπέτας Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 2
113 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Τρομπονιού Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
114 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Τσέλου Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
115 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Φλάουτου Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
116 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Χορού Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 2
117 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ Καθηγητής Χορωδίας Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες 1
Σύνολο: 35


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ΠΕ.Α.Π. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α από 16/10/2019 έως και 25/10/2019 (από 10:00 μέχρι 13:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (η οποία χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ΠΕ.Α.Π.)
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται στον πίνακα Β ως προσόντα διορισμού
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όρων προκήρυξης και κανονισμού λειτουργίας του ωδείου όπως αυτός ισχύει.
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναγράφει ότι τα στοιχεία και λοιπά πιστοποιητικά σπουδών και προϋπηρεσίας είναι αληθή και τα πρωτότυπα είναι στην διάθεση της επιτροπής όποτε ζητηθούν.

6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν:
α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997 ή ΝΠΙΔ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
7 προσλήψεις στην Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας
50 προσλήψεις Αρχαιολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΔΕ και ΥΕ Εργατών στο Ηράκλειο Κρήτης
35 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
29 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου
Θέση Διαχειριστή Επιδότησης Ενοικίου για Αθήνα
Θέση Διερμηνέα στα Αραβικά για Λέσβο
Θέση Διερμηνέα Γαλλικά Λινγκάλα στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες