Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού για γραμματειακή υποστήριξη στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

11/10/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΧΧVI/6ης Συνεδριάσεως/20.9.2019 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τις πιστώσεις του προγράμματος GP/EFSA/PRAS/2017/02 - GP 3, Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides unit-No1, για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος Διοικητικού και με τα ακόλουθα προσόντα:


Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Διοικητικών Σπουδών, Τεχνολογικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος της αλλοδαπής.
2. Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης επιστημονικών ομάδων ή/και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
5. Δύο συστατικές επιστολές.
Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο, θα ληφθούν υπόψη.


Β. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να είναι υγιείς


Γ. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Τίτλους σπουδών (πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό) και εφόσον αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον επίσημο κρατικό Ελληνικό φορέα [ΔΙΚΑΤΣΑ ή Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)].
3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β της παρούσας προκήρυξης.
5. Βιογραφικό Σημείωμα σε 4 αντίτυπα.
- Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Ινστιτούτου.
- Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Εριφύλης Πασπάτη), τηλ. 210-8180202.
- Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
7 προσλήψεις στην Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας
50 προσλήψεις Αρχαιολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΔΕ και ΥΕ Εργατών στο Ηράκλειο Κρήτης
35 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
29 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου
Θέση Διαχειριστή Επιδότησης Ενοικίου για Αθήνα
Θέση Διερμηνέα στα Αραβικά για Λέσβο
Θέση Διερμηνέα Γαλλικά Λινγκάλα στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες