Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

12 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης στο ΓΝ Παίδων Αγλαΐας Κυριακού

10/10/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών ΠΑΝ. KAI ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

100 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ *ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και για 12 (δώδεκα) μήνες (5/νθήμερη - 8ωρη απασχόληση) 12
*Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα εργαστεί ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στο Κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου (Θηβών και Λεβαδείας Γουδί, Αθήνα), στο Παράρτημα Μεσογείων (Λ. Μεσογείων 24, Αθήνα), στο Παράστημα Καλλιθέας (Λ. Συγγρού 290, Καλλιθέα), στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παίδων και Εφήβων (Κ.Κ.Ψ.Υ.Π.Ε.) (Γαρέφη 4 Ελληνορώσων, Αθήνα), στο Κ.Η. ΕΘΜΑ (Μαραθωνοδρόμων 91, Ψυχικό) και στο Κ.Η. ΛΙΘΑΡΑΚΙ (Σουλίου 62, Αγ. Παρασκευή).Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 31-03-2017 ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2009810). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλέφωνα: 213 2009824 - 9826 - 9827 (κα Κουκολόγου, κα Ρωμάνου, κα Κανάκη) .
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων
27 προσλήψεις στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Κω
19 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Βόλου
18 προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου
12 προσλήψεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ
31 προσλήψεις διερμηνέων - διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην ΑΕΜΥ ΑΕ
14 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στην ΑΕΜΥ ΑΕ