Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 Προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

10/10/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξη (6) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

3 ΔΕ29 Οδηγών
3 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την εξής υπεύθυνη δήλωση:
α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 69 του Ν. 3584/2007 και Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001),
β) δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α’). Δεν έχω/έχω συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Δήμο Πεντέλης , με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών κατά τους προηγούμενους τρεις (3) μήνες.
γ) δεν έχω/έχω κώλυμα δίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/ΤεύχοςΑ’) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει . Δεν έχω/έχω (από…/../… έως…..στο..) συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών

δ) δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα , με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 2207/1994 δηλ. δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή , υπεξαίρεση , απάτη , εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία , δεν είμαι υπόδικος , δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω απολυθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου .

Εξαίρεση: ΟΙ υποψήφιοι για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6) και
ε) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ
5. Άδεια οδήγησης
6. Πιστοποιητικό ΠΕΙ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια Τ.Κ 15127 τηλ: 2132140627 και 2132050088-79) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών εργασίμων (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 10-10-2019 έως και 14-10-2019.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου