Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Κω

02/10/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών/Περιοχή ΚΩ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ/ΕΔΡΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΕΡΟΥ), που εδρεύει στη νήσο Κω του Ν.Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπος απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.


400 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών - Περιοχή ΚΩ /ΕΔΡΑ ΚΩΣ (Δ. Κω) Ν. Δωδεκανήσου ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1
401 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών - Περιοχή ΚΩ /ΕΔΡΑ ΚΩΣ (Δ. Κω) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων & Υπογείων Δικτύων 8 μήνες 3
402 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών - Περιοχή ΚΩ /ΕΔΡΑ ΚΩΣ (Δ. Κω) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων) 8 μήνες 1
403 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Δ. Καλύμνου) Ν.Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων & Υπογείων Δικτύων 8 μήνες 2
404 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Δ. Καλύμνου) Ν.Δωδεκανήσου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων) 8 μήνες 1
405 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΣ (Δ. Λέρου) Ν.Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων & Υπογείων Δικτύων 8 μήνες 1


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 12.02.2019 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ, ΑΒΕΡΩΦ 2, Τ.Κ. 85300 - ΚΩΣ, υπόψιν κυρίας ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22420- 22215).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 02/10/2019 έως και 11/10/2019
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου